Kravet gjelder alle utlysninger med frist i 2022 og framover. Kravene må være oppfylt ved kontraktsinngåelse (signering av Grant Agreement).

Forskningsrådet har oppdatert sine sider med informasjon om kravene og opplyser om følgende:

Organisasjonens handlingsplan for likestilling må oppfylle disse fire kravene:

  • Handlingsplanen skal være offentlig tilgjengelig på institusjonens hjemmeside.
  • Handlingsplanen skal vise til øremerkede ressurser for arbeidet med likestilling.
  • Handlingsplanen skal inkludere kjønnsdelte data for alle stillingskategorier og vise hvordan man skal gjennomføre årlig rapportering og oppfølging.
  • Handlingsplanen skal vise hvordan arbeidet støttes med opplæring og kompetansebygging.

EU har laget en veileder til handlingsplanene.

Hva betyr dette for min kommune/fylkeskommune?

Til tross for at det i dag ikke er et krav å drive planmessig arbeid med likestilling og mangfold til forskningsfinansiering i henhold til norske lov, så har Norge likevel en nokså streng aktivitets- og redegjørelsesplikt som gjelder for alle offentlige virksomheter (jf. Likestillings- og diskrimineringsloven § 24 flg). Alle offentlige arbeidsgivere er lovpålagt å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å skape mer likestilling og hindre diskriminering på arbeidsplassen. Helt konkret betyr det at kommunale virksomheter skal iverksette tiltak og jobbe forebyggende og systematisk for likestilling og mot diskriminering, og rapportere på det i sine årsberetninger.   

De fire kravene som EU-kommisjonen nå oppstiller antas langt på vei å kunne etterleves innenfor kommunenes aktivitets- og redegjørelsesarbeid. Til tross for at formalkravene er utformet noe annerledes og mer detaljert enn det som følger av den norske likestillings- og diskrimineringsloven, antas det at disse langt på vei vil kunne etterleves innenfor kommunenes aktivitets- og redegjørelsesarbeid. For å lese mer om den norske aktivitets- og redegjørelsesplikten vises det til Bufdirs veileder som er utviklet i samarbeid med arbeidslivsparter.

Behov for å vite mer?

På denne siden finner du kontaktinformasjon til nasjonale kontaktpunkt i Forskningsrådet for økonomiske og juridiske spørsmål i tilknytning til Horisont Europa.

I tillegg planlegger Forskningsrådet egne kurs på dette tema, så følg med på deres kurskalender og meld deg på nyhetsbrevet.

Du kan også lese mer om de nye kravene på EU-kommisjonen sine sider.