Formål og virkeområde

Fag- og prioriteringsutvalget skal samordne og fremme kommunale interesser og behov gjennom å gi innspill og råd til nasjonale digitaliseringstiltak og til prioritering av nasjonale innsatser og digitalisering av tjenester på oppvekstområdet.

Med oppvekstområdet menes primært tjenesteområdene skole, barnehage, skolefritidsordning og barnevern, men utvalget kan også behandle saker relatert til kultur&fritid for barn og unge, helsestasjon, skoleskyss og annet som har barn og unge som sentral målgruppe.

Oppgaver

  1. Fag- og prioriteringsutvalget er et rådgivende organ

Fag- og prioriteringsutvalget skal bidra med råd i prioritering av nasjonale innsatser og tjenester av  relevans for oppvekstområdet.

Fag- og prioriteringsutvalget vil være et rådgivende organ for KS og skal bistå med råd i saksforberedelsene til KommIT-rådet, inklusive drøftinger i Digitaliseringsutvalget og eventuelt andre fagråd i samstyringsmodellen.

Fag- og prioriteringsutvalgets medlemmer kan ved behov bistå som rådgivende til KS i deres formøter med kommunesektorens representanter i nasjonale samstyringsorganer med statlig sektor. Utvalget kan også i strategiske og prinsipielle spørsmål ved behov gi råd til kommunal sektors representanter i relevante  nasjonale programmer og prosjekter samt til prosjekter som har som mål om å utvikle tjenester som kan tilbys nasjonalt.

  1. Fag- og prioriteringsutvalget løfter relevante tema av prinsipiell og strategisk betydning

I Fag- og prioriteringsutvalget skal deltakerne gjensidig informere hverandre om initiativ, tiltak og erfaringer relatert til digitalisering i oppvekstsektoren, som er relevante for KommIT-rådet og andre utvalg i samstyringsmodellene. Fag- og prioriteringsutvalget skal bidra til å løfte opp relevante tema av prinsipiell og strategisk betydning til KS, råd i KS’ samstyringsmodell eller på dagsorden i andre nasjonale samstyringsorganer.

  1. Fag- og prioriteringsutvalget er pådriver for bruk av felles statlige og kommunale komponenter og løsninger

Utvalget skal gjennom sitt arbeid og råd være pådriver for at både statlige og  kommunale  digitaliseringsprosjekter bruker felles nasjonale rammeverk, komponenter, løsninger, metoder og prinsipper.

  1. Fag- og prioriteringsutvalget utvikler og forvalter dokumenter som utvalget benytter

Utvalget kan etter anbefaling fra andre råd i KS’ samstyringsmodell eller på eget initiativ ta i bruk og utvikle rammer og verktøy som støtte i arbeidet sitt som rådgivende organ. Dette kan være strategiske veikart, sjekklister, maler, handlingsplaner eller retningslinjer for innspill om prioritering. Utvalget forvalter disse dokumentene i samarbeid med KS.

Sammensetning av utvalget og oppnevning av medlemmene

Sammensetningen i Fag- og prioriteringsutvalget skal sørge for komplementerende kompetanse og at både fylkeskommuner og kommuner er størrelsesmessig representert og har regional forankring. Medlemmene må ha anledning til å bidra aktivt i utvalget. Ved behov vil utvalget knytte til seg og konsultere relevant kompetanse i saker der utvalget selv ikke har denne kompetansen. Medlemmene i Fag- og prioriteringsutvalget representerer kommunal sektor og skal etterstrebe å sikre forankring for sakene som behandles i regionale og lokale strukturer.

Utvalget består av 12-14 medlemmer, hvorav 2 medlemmer er fra KS. Medlemmene oppnevnes av KS ved områdedirektør for forskning, innovasjon og digitalisering. Utvalgets sammensetning skal ivareta behovet for kompetanse som følger av utvalgets oppdrag.

For å ivareta nødvendig innsikt og nærhet til de strategiske og operative utfordringer KS’ medlemmer står overfor, bør utvalget fortrinnsvis bestå av medlemmer med direkte ansvar for det  strategiske digitaliseringsarbeidet innen fagområdet i egen kommune/fylkeskommune.

Personer som representerer ressursmiljøer som er særlig viktige bidragsytere i det nasjonale og regionale digitaliseringsarbeidet skal prioriteres. KS leder og er sekretariat for utvalget.

I utgangspunktet oppnevnes representantene for 2 år om gangen, men det vil gjøres unntak for å sikre kontinuitet. Når nye representanter skal oppnevnes, rådfører KS seg med regionale digitaliseringsnettverk og fylkeskommunalt kollegium for utdanning.

Relasjon til samstyringsmodellen i kommunal sektor og samstyringsmodell med stat og regionale digitaliseringsnettverk

Fag- og prioriteringsutvalget for digitalisering i oppvekst er en del av samstyringsmodellen for digitalisering i kommunal sektor.

De regionale digitaliseringsnettverkene oppfordres til å opprette et kontaktpunkt eller utvalg som regionens representanter i det sentrale utvalget kan henvende seg til for regional forankring, innspill og råd. KS forutsetter at representantene i utvalget har regionale fora egnet for forankring og for å få faglige råd og innspill til bruk i utvalget.

Statens representanter i nasjonale samstyringsorgan kan inviteres som observatører og med saksfremlegg i saker som angår statlig-kommunalt samarbeid og statlige innsatser og prioriteringer som angår kommunal sektor.

Endringslogg

Første versjon av mandatet ble drøftet i KommIT-rådet den 22.10.21, og er godkjent av avdelingsdirektør for Strategisk IKT og digitalisering i KS.

 Medlemmer av utvalget:

Navn 

Virksomhet 

Stilling  

Nettverk  

Are Andreassen 

Bergen kommune 

Seksjonssjef 

Digi Vestland 

Ole Wongraven 

Kristiansand kommune 

Digitaliseringsrådgiver 

Digi Agder 

Rune Melgård 

Porsgrunn kommune 

Rådgiver  

Digi Telemark og Vestfold 

Pål Sindre Digernes 

Sula kommune 

Seniorrådgjevar oppvekst 

Digi Møre og Romsdal

Kjetil Gulsrud Lundemoen 

Modum kommune 

Utviklingsleder  

DigiVIken Vest

Monika Kristin Vik 

Lillestrøm kommune 

Digitaliseringsrådgiver 

DigiViken Øst

Kjersti Bjønnes  

Oslo kommune (UDE) 

Fagkonsulent 

Oslo kommune 

Sindre Syversen Flesvig 

Østre Toten kommune 

Rådgiver  

DigiInnlandet 

Eirik Hellan 

Trondheim kommune 

Rådgiver 

DigiTrøndelag 

Christopher R Tandy 

Harstad kommune 

Skolesjef 

Digi Troms og Finnmark 

Pamela Sudmann

Time kommune

Skolesjef

Digi Rogaland

Merete Munch Lange 

Viken fylkeskommune 

Digitaliseringsrådgiver 

Fylkesutd.direktørutvalget 

Hanne Wigemyr Kjeldsen 

Vestfold og Telemark f.k. 

Digitaliseringsrådgiver 

FK HR og IT-utvalg