Og de er ikke alene. Så godt som alle kommuner i Norge har, eller vil i disse dager få et tilbud om å oppdatere og styrke den digitale kompetansen. Dette gjennom et felles metodisk rammeverk, et digitalt kompetanseløft.  

- Hvis vi skal være en attraktiv og relevant kommunal sektor, for våre innbyggere og ansatte, er digital transformasjon nødvendig. Digitalisering er et verktøy vi må beherske og da er kompetansebygging nødvendig, sier Camilla Dunsæd, kommunedirektør i Kristiansand og medlem av KS Kommunedirektørutvalg, om viktigheten av et kompetanseløft for digitalisering. 

Felles kompetanseløft for ledere på tvers av kommuner og fylkeskommuner startet i Trøndelag. I 2019 ble det gjennomført en utredning om hva som skal til for å lykkes med digital transformasjon. Denne dannet grunnlaget for et lederprogram som har blitt tatt i bruk, delt og videreutviklet frem til i dag.  

Digitaliseringsnettverk som katalysator 

En av årsakene til at dette skjer i et slikt omfang i kommunene i dag, skyldes strukturer som regionale digitaliseringsnettverk (Diginettverk), som etableres over hele landet. Nettverkene har som formål å understøtte utbredelse av digitale tjenester i kommunal sektor på en mer effektiv, og smartere måte. Kompetansebygging er en viktig del av dette.  

Ut fra oppslutningen, er ledere og ansatte i norske kommuner og fylkeskommuner fremoverlente når det gjelder digital omstilling, og ser at veien må vi både bygge, og gå sammen. 

- KS skal bidra til at medlemmene har gode forutsetninger for å lykkes i arbeidet med digital kompetanse, sier Marie Elise Akselsen, avdelingsdirektør i KS. Nøkkelen til å lykkes med det felles digitaliseringsarbeidet i kommunal sektor finner vi i samarbeid, deling og spredning av tiltak som settes i gang. KS synes det er bra at kommunene jobber med digital kompetanse, sier hun. 

300 toppledere i Agder bruker tid på å lære om digital transformasjon. Dette er et kompetanseløft for å etablere et felles begrepsapparat, forstå mulighetene og for å skape nødvendig omstilling. Vi som fylkeskommune skal bygge en organisasjon som løfter landsdelen, og gjennom det bidra til å få klimagassutslippene ned og levekårene opp. For å lykkes med det, må vi finne nye måter å løse våre utfordringer og tjenester. Dette krever at vi tenker og handler annerledes.  Knut Lindland, fylkesdirektør innovasjon og organisasjonsutvikling i Agder fylkeskommune

Samarbeid nytter

I samarbeid med Husbanken har nettverkene bidratt til at flere kommuner har tatt i bruk et system for kommunale utleieboliger, kalt Kobo, på en raskere og enklere måte.
Dette gir et bedre tilbud til innbyggerne , og frigjør ressurser i kommunene. I et samspill med UU-tilsynet har regionale digitaliseringsnettverk jobbet med omfattende informasjonsarbeid i forbindelse med de nye reglene for universell utforming av IKT, som trådte i kraft i februar 2023.

Aktivitetene besto blant annet i å sikre lik forståelse av regelverk og nye krav, og harmonisering av praksis.   

Det starter med kompetanse 

Flere nettverk har, og er i ferd med å tilby, tilpassede kompetanseløft til kommunene. Dette bygger på anerkjent rammeverk, tilpasset offentlig og kommunal praksis, i et samspill med akademia, kommuner, stat og private bedrifter. Dette skjer i kombinasjon med kommunevise samlinger, med refleksjon og diskusjon.  

Nettverksstrukturen har her vist seg som en egnet modell og plattform for en mer koordinert utbredelse, deling og skalering. Og det nytter. I Orkland kommune er viktig tankegods fra dette kompetanseløftet tatt inn i kommuneplanenes samfunnsdel, også i politiske styringsdokumenter.  

Se opp for det kommunale digitaliseringsarbeidet! 

Vi ser at nye teknologier, som for eksempel kunstig intelligens (KI), treffer oss med full kraft allerede i dag. Alle vil ikke ha fagekspertise på dette temaet. Men alle må ha en viss innsikt i hva digitalisering egentlig handler om – både muligheter og utfordringer.  

Vi er alt for godt kjent med utfordringene når det gjelder mangelen på ressurser og kapasitet i kommunal sektor. Derfor er det positivt at kommunene gjennom et kompetanseløft utvikler et felles begrepsapparat, og, - forståelse av den digitale utviklingen. Slik kan kommuner og fylkeskommunene lettere identifisere muligheter og barrierer, og samarbeide om å realisere mulighetene.