Nå er saken klar for å gå i gang med selve etableringen og videre planleggings- og gjennomføringsaktiviteter.

Kristin Weidemann Wieland

Hovedstyret har denne uka vedtatt å etablere et eget selskap for digitale fellestjenester i kommunal sektor. Alle landets kommuner og fylkeskommuner er i dag kunder av en eller flere digitale fellestjenester fra KS, der de mest kjente SvarUt, DigiSos (digital søknad om sosialhjelp) og folkeregister-tjenester. Disse tjenestene vil i fremtiden leveres av selskapet, som vil ha et ikke-økonomisk formål.  

Utviklingsaktør og tilbyder

Selskapets skal bidra til digitaliseringsarbeidet i kommunal sektor ved å være en utviklingsaktør og tilbyder av digitale fellesløsninger og komponenter samt andre tilliggende tjenester til landets kommuner og fylkeskommuner. Selskapet som dagens virksomhet fra start ha et særlig tyngdepunkt på tjenester for overføring og tilgjengeliggjøring av data, ikke minst mellom stat og kommune, samt felles innbyggertjenester. Også rådgivingstjenester knyttet til samordnings- og standardiseringsarbeidet i kommunesektoren kan være aktuelt. Selskapet vil operere i tråd med unntaket for utvidet egenregi slik at medlemmene kan kjøpe tjenester direkte fra selskapet uten at anskaffelsesregelverket brukes. 

Selskapet skal etableres innen 1. september 

- Vi er glade for at Hovedstyret har sagt ja til denne etableringen, sier Kristin Weidemann Wieland, områdedirektør for forskning, innovasjon og digitalisering i KS. – Det har vært en lang og grundig prosess med viktige og gode innspill fra medlemmene. Nå er saken klar for å gå i gang med selve etableringen og videre planleggings- og gjennomføringsaktiviteter.

Målet er å etablere selskapet innen 1. september i år.  
Hovedstyret i KS utgjør generalforsamling for selskapet. For å forsterke medlemmenes kontroll over selskapet opprettes det i tillegg et representasjonsråd med innstillende myndighet overfor generalforsamlingen. For å sikre at behovene til kommunene og fylkeskommunene ivaretas på en god måte, skal den etablerte samstyringsstrukturen for digitalisering og diginettverkene brukes aktivt også i fortsettelsen. Hovedstyret ber administrasjonen om å jobbe videre med utkast til vedtekter, eierstrategi og andre selskapsdokumenter.   

Prosessen med rekruttering av kandidater til et fremtidig selskapsstyre settes nå i gang slik at også. rekruttering av daglig leder til selskapet kan komme i gang så raskt som mulig.  

Bakgrunn for etableringen

Arbeidet med konseptutredning for selskapsetablering med utgangspunkt i KS digitale fellestjenester (DIF) startet i 2019 med utgangspunkt i Landstingssaken om digitalisering og intensivert mot slutten av pandemien våren 2021. Det ble i konseptutredningen vurdert som hensiktsmessig å skille ut DIF som eget selskap fra KS’ øvrige virksomhet. Dette ble grunngitt i behovet for å bidra til økt gjennomføringskraft, samt å gi digitale fellestjenester mer dedikert styringsmessig oppmerksomhet, gitt tjenesteområdets virksomhetskritiske karakter for landets kommuner og  

fylkeskommuner. Virksomheten i avdeling for digitale fellestjenester skiller seg vesentlig fra KS øvrige oppgaver som politisk styrt interesse- og arbeidsgiverorganisajon. En tilleggsbegrunnelse for selskapsetablering var ønske om et sterkere strategisk fokus for DIF og en mer selvstendig og rendyrket økonomi enn det virksomheten får som en avdeling blant mange i KS. 

Tjenestene har økt i omfang  

Bakgrunnen for dette ønsket om et selskap, er at KS i dag leverer en rekke digitale fellestjenester til medlemmene. De siste årene har både antall tjenester og volumet økt vesentlig.  

 - Den betydelige veksten og kritikaliteten disse tjenestene har for kommuner og fylkeskommuner, gjør det naturlig å vurdere hvordan vi best ivaretar tjenesteområdet og forventingene fra medlemmene i fortsettelsen. Målet er at KS digitale fellestjenester skal få et enda sterkere og mer dedikert strategisk fokus og en organisering og styring mer tilpasset virksomhetens karakter, enn det vi får i dag som en underavdeling blant mange i KS, sier Weidemann Wieland. 

Involveringen i planleggings- og utredningsarbeidet  

Medlemsinvolveringen var svært omfattende i konseptfasen, noe som gav et omforent grunnlag for det videre arbeidet med planlegging av etableringen. Både sentralt Kommunedirektørutvalg, KommIT-rådet og samstyringsstrukturen for digitalisering for øvrig har vært involvert i saksutviklingen frem mot dagens vedtak i Hovedstyret.  

Administrasjonen vil jobbe videre med utkast til vedtekter, eierstrategi og andre selskapsdokumenter og komme tilbake til hovedstyret med egen sak våren 2023.  

Selskapets tjenester og oppgaver

DIF leverer tjenester til norske kommuner og fylkeskommuner, samt til noen andre offentlige aktører. Dagens tjenester ble i konseptutredningen kategorisert innen fire sentrale områder:  

  • Overføre data: Digitale tjenester som overfører informasjon mellom kommuner og samarbeidsaktører, noe som bidrar til effektiv ressursbruk og standardisering.  
  • Tilgjengeliggjøre data: Digitale tjenester som med avklarte grensesnitt legger til rette for effektiv overføring av data fra nasjonale kilder.  
  •  Innbyggertjenester: Standardiserte digitale løsninger med gode grensesnitt mot innbyggere både i egen og andres kommuner.  
  • Fagsystemer: Fagsystemer utvikles i begrenset grad i DIF. Det gjøres kun der hvor det forekommer markedssvikt eller dersom andre tungtveiende grunner tilsier dette.