Flere steder i artikkelen er det lenket videre til en rekke andre relevante nettsider og dokumenter som er nyttig for deg å kjenne til. Det er til sammen mye lesestoff, men det er ikke meningen at du skal lese alt. Vi har spesifisert hva som er forventet at du setter deg inn i.

Spesielt for digitaliseringsområdet

Kommunal sektor har sammen med staten gått sammen om en felles digitaliseringsstrategi i offentlig sektor, Én digital offentlig sektor, som strekker seg fram til 2025. Målet er å gi innbyggere og næringsliv tilgang på det de trenger, når de trenger det – uavhengig av om det er kommunen, staten, næringslivet eller det frivillige som leverer tjenesten. Som representant for kommunal sektor på digitaliseringsområdet, forventes det at du kjenner til innholdet i digitaliseringsstrategien.

KS’ landsting fattet i 2020 et eget vedtak som ga KS et tydelig mandat og oppdrag på digitaliseringsområdet for kommunal sektor (se omtale på KS’ nettsider). Det er forventet at du kjenner til selve vedtaket, i tillegg gir saksfremstillingen en nyttig gjennomgang av det arbeidet som har vært gjort for å bidra til økt samordning i kommunal sektor på digitaliseringsområdet.

Fiks-plattformen er en viktig del av KS’ innsats på digitaliseringsområdet og inngår i det nasjonale økosystemet omtalt i digitaliseringsstrategien. Fiks-plattformen består av felleskomponenter og digitale tjenester. De digitale tjenestene er bygd opp av felleskomponenter som KS utvikler selv, og nasjonale felleskomponenter som allerede finnes. Den enkelte kommune og fylkeskommune velger selv hvilke digitale fellestjenester og felleskomponenter de ønsker å ta i bruk. Et av målene i digitaliseringsstrategien er at «kommunale og statlige virksomheter bygger sine tjenester med utgangspunkt i et felles digitalt økosystem for samhandling». Det innebærer at statlige virksomheter skal ta i bruk tjenester og komponenter på Fiks-plattformen fremfor å utvikle noe eget selv.

For å sikre at kommunal sektor blir involvert både tidlig og på en god måte i statlige digitaliseringstiltak, har Digitaliseringsdirektoratet (DigDir) utarbeidet en egen sjekkliste. Denne er nyttig å kjenne til og som representant for sektoren bør du oppfordre statlige virksomheter til å bruke den.

På oppdrag fra og i samarbeid med medlemmene har KS etablert en struktur som mobiliserer, samordner og benytter den store kapasiteten og kompetansen som ligger i kommuner og fylkeskommuner på digitaliseringsområdet, kalt samstyringsstrukturen [lenke]. Dersom du er usikker på hva som er kommunal sektors standpunkt i et spørsmål, er det mulig å behandle det i samstyringsstrukturen. Din kontaktperson vil i så fall hjelpe deg med dette.

Overordnet for kommunal sektor

Som representant for kommunal sektor er det også nyttig å kjenne til overordnete rammebetingelser for kommunal sektor og forholdet til staten. Det er ikke nødvendig å lese alt det lenkes videre til, men det er greit å kjenne til.

Alle norske kommuner og fylkeskommuner er medlemmer i KS. Etter hvert kommune- og fylkestingsvalg samles delegater valgt av medlemmene til KS’ landsting hvor blant annet ny styreleder og hovedstyre velges. Landstinget i 2020 vedtok også politiske prioriteringer for perioden (2020-2023), «Mange bekker små». Her peker landstinget på hvilke samfunnsmål kommunesektoren samlet har satt seg, og stilt forventninger både til kommuner og fylkeskommuners innsats og til rammebetingelser gitt av nasjonale myndigheter.

Selv om kommunal sektor har et bredt og godt samarbeid med staten på digitaliseringsområdet, er det også her et behov for statlig styring. Hovedprinsippet for statlig styring av kommuner og fylkeskommuner er at det skal skje gjennom juridiske, økonomiske og pedagogiske rammer, dette kalles rammestyring. Rammestyringen skal gi kommunene og fylkeskommunene rom for å prioritere og tilpasse tjenester i tråd med lokale forhold og behov.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har laget en samleside med relevant informasjon om forholdet mellom staten og kommunal sektor. Der vises det blant annet til en veileder som gjør rede for hvilke prinsipper som er førende for hvordan statlige tiltak og reformer som har konsekvenser for kommunal sektor, skal utformes og håndteres.