Hvordan representere kommunal sektor på digitaliseringsområdet?

Foto: Mostphotos

Lenkeblokk Icon Bakgrunnsinformasjon finner du her:

Kommunal sektor har et godt og tett samarbeid med staten på digitaliseringsområdet, bl.a. for å kunne levere enda bedre tjenester til innbyggere, næringsliv og frivillige organisasjoner. Samarbeidet skjer på mange ulike nivåer, og kan være av både uformell og formell karakter. Felles er at samarbeidet skjer mellom representanter for staten og kommunal sektor.

Hvorfor er det KS som oppnevner representanter?

I gjeldende digitaliseringsstrategi, «Én digital offentlig sektor», er det slått fast et sett med prinsipper for samarbeidet mellom staten og kommunal sektor. Ett av disse sier at «kommunesektorens representanter i statlige råd og utvalg må oppnevnes og delta på vegne av en samlet sektor. KS oppnevner kommunesektorens representanter». Tilsvarende har KS’ medlemmer (alle landets kommuner og fylkeskommuner) gitt KS i oppdrag å «representere sektoren og dens interesser overfor staten og andre nasjonale aktører, og oppnevne sektorens representanter til råd, utvalg og nasjonale prosjekter innen digitalisering».

Hvorfor det er viktig at kommunal sektor opptrer samlet

KS fikk et tydelig oppdrag fra medlemmene på digitaliseringsområdet under landstinget i 2020. En av oppgavene som ble gitt, var å styrke arbeidet med å samordne sektoren. Det er flere grunner til at vi er tjent med å samordne oss:

  • Vi har større gjennomslagskraft i møte med stat og nasjonale leverandører når vi står sammen kontra hver for oss.
  • Det er mer effektivt å utvikle digitale løsninger sammen enn hver for oss.
  • Sammenhengende tjenester går ikke bare på tvers av forvaltningsnivå og fagsektorer, men også på tvers av kommunegrenser.
  • Sektoren skal tilby likeverdige tjenester, samordning og felles løsninger bidrar til at vi løfter oss samlet som sektor.

Forventninger til deg som representant

Det å representere kommunal sektor er en viktig og krevende oppgave. Her er noen huskeregler som svarer ut de forventingene sektoren har til deg:

  • Husk på at du er oppnevnt på vegne av kommunal sektor, utfra kompetanse, erfaring og samlet representativitet. Det innebærer at du representerer hele kommunal sektor ikke først og fremst deg selv eller din egen kommune/fylkeskommune.
  • Involver andre i ditt arbeid som representant (både i forberedelse og oppfølging av saker). Det kan være kollegaer i egen kommune/fylkeskommune, en kontaktperson i KS, nasjonale fagråd eller ditt regionale digitaliseringsnettverk og andre regionale faggrupper av relevans. Husk også på å melde tilbake hva som blir diskutert og hva som er status på arbeidet du er involvert i.
  • Dersom du er usikker i vesentlige spørsmål for sektoren, ta kontakt med KS. KS har det formelle ansvaret for å representere kommunal sektor overfor staten og som derfor kan gi råd om de posisjoner vi har. For nye spørsmål kan det være at problemstillingen bør behandles i den kommunale samstyringsmodellen for Digitalisering og smart bruk av teknologi. www.ks.no/kommit
  • Sett deg inn i Landstingssaken for KS som setter forventningene til hvordan kommunal sektor samlet skal jobbe på digitaliseringsområdet 
  • Sett deg inn i digitaliseringsstrategien og de målsetninger som gjelder for kommunal sektor for det arbeidet du skal delta i. Vi har laget en egen sammenstilling av relevant bakgrunnsinformasjon som du kan lese her: 

Hva får du igjen for innsatsen?

Som representant for kommunal sektor får du mye igjen for innsatsen. Blant annet et større nettverk, bedre oversikt over hva som skjer nasjonalt og ikke minst vil du som regel ha et stort faglig utbytte. Takk for at du vil gjøre en jobb for kommunal sektor.