Det er fantastisk å se ut over salen og konstatere at dette har blitt en viktig møteplass for alle oss som jobber for økt bruk av digitalisering og innovasjon som virkemiddel for bærekraft i kommunal sektor.

Vi håper at disse dagene skal by på kunnskapsdeling og læring, refleksjon og nettverksbygging. For vi vet at vi må samarbeide om digitalisering av kommunal sektor - og offentlig sektor i stort. Og dere som sitter i denne salen, både våre medlemmer og samarbeidspartnere, er helt sentrale for at vi skal lykkes.


Fra eKommune 2023. Foto: KS

Norges befolkning har høy digital kompetanse sammenlignet med andre land. Og vi har høy tillit til myndighetene. Det er bra. For tillit til det demokratiske samfunnet er en forutsetning for å lykkes med digitalisering, og for at innbyggerne skal kunne bruke tjenester og være aktive deltakere i lokalsamfunnet. Teknologi gir mulighet for raskere og mer effektive tjenester og bedre samhandling, når vi bruker dem rett. Derfor er det viktig at vi fortsetter samtalen om hvordan vi skal opprettholde denne høye tilliten.

Jeg hører ikke sjelden både ordførere og kommunedirektører etterlyse enda mer samarbeid på dette feltet. Da er organisering av regionale samarbeid, i form av digitaliseringsnettverk, i alle regioner et godt grep.

Dere har også vist støtte og uttalte høye forventninger til hva vi fremover skal få til med blant annet etableringen av eget selskap for KS Digitale fellestjenester. Dette gjør vi fra høsten av, og jeg ser frem til hva det nye selskapet kan bidra til. bringe. Målet er at vi sammen skal kunne øke gjennomføringstakten i digitaliseringsarbeidet, bare med litt justert organisering.

Men digitalisering har og en kjedelig bakside. Spredning av falske nyheter, valgpåvirkning og cyberangrep er noe av det som truer tilliten og demokratiet. Invasjonen i Ukraina har vist at krigføring og trusselbildet på nett er en reell utfordring. I Norge ser vi at antall cyberangrep i offentlig sektor øker. Det er flere eksempler på cyberangrep som har lammet både lokalsamfunn og virksomheter. Alle landets kommuner må bli bedre til å stå imot digitale angrep og påvirkning. Å ta vare på personvern og informasjonssikkerhet er avgjørende for at offentlig sektor skal lykkes med digitaliseringsarbeidet og samtidig opprettholde tilliten.

Hele verden, hele Norge, og også kommuner og fylkeskommuner står overfor betydelige bærekraftsutfordringer. Det blir ikke nok penger, og det blir ikke nok arbeidskraft. Helsepersonellkommisjonen har tydelig slått fast at de største utfordringene innen helse vil komme i kommunene.

Men vår sektor har mange samfunnsutfordringer vi skal bidra til å løse. FN slår faktisk fast at to tredeler av bærekraftsmålene bare kan nås gjennom lokal og regional innsats. Vår evne til å løse dem vil også påvirke tilliten til både lokale, regionale og nasjonale myndigheter.

Da vil vår evne til å bruke teknologi på en klok måte så vi kan løse oppgavene smartere, mer effektivt og tryggere, spille en avgjørende rolle. Innbyggerne blir frustrerte når vi ikke klarer å koordinere oss internt eller mellom forvaltningsnivå. Samspillsutfordringene innen helse er et godt eksempel – men det gjelder også en rekke andre områder, som for eksempel utsatte barn og unge. Mangel på samspill går utover kvaliteten i tjenestetilbudet, men bidrar også til en oppfatning av at offentlig sektor sløser med ressursene og ikke ivaretar innbyggerne på en god måte. Slik kan vi ikke ha det.

OECD slår i en rekke rapporter fast at Norge har utfordringer med politikkutvikling på tvers av sektorer, vi jobber for fragmentert. Men kanskje hadde de blitt mer fornøyde med hvordan vi i Norge nå jobber med digitalisering – enn de var for 5-6 år siden?

Selv om kommunal sektor i stadig større grad løfter i flokk, vil vi ikke klare dette alene. Også staten må bidra. Staten må sørge for regelverksutvikling for at vi skal kunne dele informasjonen vi trenger å dele. Den må bidra med nasjonal infrastruktur, tjenester og virkemidler som setter kommunene i stand til å ta et nødvendig og felles løft innenfor trygge og sikre rammer. Staten må tilrettelegge for forskning og kunnskapsutvikling om ny praksis og hvilken effekt det har, slik at vi kan lære av hverandre og slippe å finne opp hjulet på nytt. Og staten må vise kommunene tillit. Tillit til å løse oppgavene på nye måter, utfra lokal situasjon og forutsetninger.

Gode samarbeidspartnere i privat sektor må i samspill med oss som leverer tjenestene, tenke klokt og innovativt om hvordan kommunal sektors behov kan løses, og lytte til de prioriteringene som er viktigst for oss.

Til høsten er det valg i kommunestyrer og fylkesting. Landets ordførere og lokalpolitiske ledere ser hver dag hva lokaldemokratiet betyr for innbyggerne i Norge. Lokaldemokratiet sørger for bærekraftig velferd, forsterker inkludering i arbeids- og samfunnsliv, fremmer en samfunnsutvikling for en grønn framtid og gir innbyggerne mulighet til å påvirke i saker som angår dem. Dette må vi må verne om.

Men vi vet at mange lokalpolitikere oftere vegrer seg for å ytre tydelige eller sterke meninger. Fire av ti lokalpolitikere har blitt utsatt for hatefulle ytringer eller konkrete trusler, viser vår egen undersøkelse. Og digitaliseringen – både av de tradisjonelle og de nye sosiale mediene – bidrar til å forsterke utfordringene. Du skal ikke lese mange kommentarfelt om kontroversielle saker før nett-trollene dukker opp. Nå er vi i gang med å undersøke hvordan lokalpolitikerne opplever dette på ny, for å se på utviklingen. Det er alvorlig dersom unge ikke ønsker å gå inn i politikken på grunn av den belastningen det medfører.  Og det er farlig for demokratiet vårt.

De unge er viktige. Det er de som er fremtiden. Og de har nok også bedre digital kompetanse enn mange av oss her i salen. Men vi har alle uansett behov for god opplæring, ikke minst for å få god digital dømmekraft. Med en digitalisering som stadig går fortere må vi også sørge for gode rammer i opplæringen. God digital kompetanse og dømmekraft må utvikles samtidig som man begynner å bruke digitale verktøy og medier.

Kunnskapsdepartementet og KS har det siste året samarbeidet om utvikling av en felles strategi for digital kompetanse og infrastruktur i barnehage og skole. For å lykkes med digitaliseringen på oppvekstområdet må vi gjøre endringer i hvordan vi jobber -både på nasjonalt og lokalt nivå. Denne strategien skal hjelpe dere som jobber i sektoren til å gjøre nødvendige, lokale prioriteringer. Samtidig skal flere av tiltakene gjøre det lettere å møte krav, utfordringer og muligheter – i en tid med omveltende teknologiutvikling. Kommunal sektor har vært tydelig på at det viktigste å starte med er det som gir elevene trygge og gode digitale læringsmiljø.

Digitale verktøy og ressurser er en utvidelse av lærernes og elevenes verktøykasse, og vi trenger både pc, penn og papir. Vi skal ha best mulig bruk, ikke mest mulig bruk av digitale løsninger - til det beste for barn og unges lek, læring og dannelse.

Vi har sett effekten av godt strategisk og forpliktende samarbeid om digitalisering med staten, og ser nå frem til at vi står sammen om å realisere denne strategien for skole og barnehage. Da passer det godt å invitere neste taler til å komme opp på scenen sammen med meg. Det er en stor glede å kunne ønske velkommen til kunnskapsminister Tonje Brenna!

Takk til kunnskapsminister Tonje Brenna! Det er godt å endelig stå her med strategien i hånda. Det skal bli en glede å samarbeide videre med dere om digitalisering i skole og barnehage.


Tonje Brenna (f.v.) og Gunn Marit Helgesen på eKommune 2023. Foto: KS