Nasjonal produktspesifikasjon vil kunne styrke kommunene som bestillere av denne type løsninger i markedet og bidra til å gjøre saksbehandlingen mer standardisert og etterprøvbar på tvers av kommunene. I tillegg skal produktspesifikasjonen tilrettelegge for at markedet utvikler og tilbyr planregister og fagsystem for plan- og byggesaksbehandling som «hyllevare». For departementet og DiBK er det et sentralt anliggende å legge til rette for forenkling og mer enhetlig praktisering av regelverket. For KS og kommunene er det sentralt at fagsystemet bidrar til å effektivisere saksbehandlingen og gir bedre tjenester til innbygger og næringsliv. 

Produktspesifikasjonen skal legge til rette for alternative løsninger i markedet, som støtter mottak og bruk av strukturerte data fra «Fellestjenester PLAN og BYGG» (FtPB) og som kan gjenbruke disse gjennom hele verdikjeden. I dette ligger at all informasjon i søknaden/planforslaget blir mottatt og behandlet på digital form i fagsystemet. Behandling og avgjørelse vil fremdeles baseres på vurderinger basert på lov og skjønn, men standardisering av saksbehandlingen og automatiske vurderinger gjort av datamaskinen er sentrale mål fremover. Dette vil gjøre det mulig å sammenlikne rapporter og på den måten få bedre styringsrutiner og å kunne jobbe med kontinuerlig forbedring. Saksbehandlingen skal bli gjort enklere med en bedre tilpasset arbeidsflate, og samhandlingen mellom ulike systemer skal foregå sømløst. Dette fordrer nye innovative løsninger, som er mer brukertilpasset, både hos saksbehandler og søker. 

ePlanSak/eByggeSak er en ny felles produktspesifikasjon som kommunene kan benytte når de skal digitalisere plan- og byggesaksprosessen og anskaffe nytt fagsystem/sakstøtte for kommunal saksbehandling av planforslag og byggesaker fram til vedtak.

imagel8fcf.png

image031q8.png

Kravene er utformet slik at de kan benyttes ved anskaffelse av slike løsninger i markedet. Produktspesifikasjonen samordner behov som skal dekkes i kommunene, og den er utviklet av KS i samarbeid med KMD, DiBK, Kartverket, SSB, fagressurser fra flere kommuner og innleide konsulenter. Hensikten har vært å: 

  • Styrke kommunene som bestillere
  • Bidra til hyllevare og «skyløsninger» i markedet
  • Tilrettelegge for likere saksbehandling
  • Felles informasjonsmodell som sikrer gjenbruk av data i hele verdikjeden fra søknad til vedtak

Nasjonal produktspesifikasjon består av følgende dokumenter: 

Produktspesifikasjonen gjør det mulig å løsrive saksbehandlingen fra eksisterende arkivløsninger og bygge videre på arkiv som en egen tjeneste. På denne måten blir det enklere for kommunene å anskaffe fagsystem/saksstøtte uten å gå veien om en omfattende anskaffelse av nytt sak/arkivsystem som berører hele kommunen. Målet er å oppmuntre kommunene til å utfordre aktørene i markedet og skape en reell konkurransesituasjon mellom leverandører av eByggeSak/ePlanSak og Planregister som «hyllevare».

Fagsystemet skal også bidra til bedre tjenester rettet mot innbygger og næringsliv, en effektivisering av plan- og byggesaksbehandlingen og en mer standardisert og etterprøvbar saksbehandling. Produktspesifikasjonen er derfor utarbeidet med det formål at den skal dekke de vesentligste behovene knyttet til en god og standardisert plan- og byggesaksbehandling. Det skal derfor ikke være behov for særlige tilpasninger i kravspesifikasjonen for å kunne benytte dette grunnlaget i egen kommune.