En sentral aktivitet under planleggingen er utarbeidelsen av en gevinstrealiseringsplan, se figuren under. Dette er ofte en krevende oppgave, ikke minst å finne gode indikatorer der du allerede har kunnskap om status og der du i ettertid skal måle for å se hvordan dette utvikler seg i realiseringsfasen.

Planleggingsfasen bør, på samme vis som konseptfasen, tilpasses den enkelte kommune og omfanget av det som skal anskaffes og de endringene som kommunen planlegger for. Normalt inndeles denne fasen i følgende hovedaktiviteter:

1. Planlegge og forankre prosjektet
2. Utarbeide ny tjeneste
3. Utarbeide gevinstrealiseringsplan

Under planleggingsfasen kan man med fordel støtte seg til nasjonale føringer og retningslinjer for anskaffelse av skytjenester:

Leverandørens standardavtale eller SSA-L fra Difi kan benyttes som avtalemal. 

Når det gjelder gevinstrealiseringsplan kan denne bygges opp som anvist under: