Avslutningsfasen vil normalt inndeles i følgende hovedaktiviteter:

1. Avslutte leveranser og evaluere resultater
2. Overlevere gevinstrealisering til linjen

Fasen innledes ved at prosjekteier har besluttet at avslutningsaktivitetene kan starte. Godkjent avslutningsanbefaling, gevinstrealiseringsplan, styringsdokument og erfaringslogg skal foreligge som grunnlag for denne fasen.

Fasen tar sikte på å gjennomføre en god avslutning av prosjektet, og trekke lærdom av prosjektets utfall. En god avslutning kjennetegnes ved en ryddig og omforent avsjekk mellom prosjekt og linjeorganisasjon av at alt er levert som avtalt og i henhold til forventningene. Basert på at prosjektmålene har blitt nådd, overføres produktansvaret/eierskapet til linjen, det vil si ansvaret for drift, forvaltning og eventuell videre utvikling av produktene.

I avslutningsfasen skal en rekke aktiviteter gjennomføres og omfatter alt fra avslutning av kontrakter, arkivering av dokumenter, lukking av prosjektregnskap, strukturering av erfaringsdata, og oppdatering av gevinstrealiseringsplaner, samt å re-allokere prosjektressurser.

Avslutningsfasen er et tidspunkt for refleksjon og læring, slik at man kan bruke erfaringene i fremtidige prosjekter.

Fasen avsluttes ved at prosjektstyret vedtar at prosjektet kan avsluttes. Normalt skal det utarbeides en sluttrapport og oppdatert gevinstrealiseringsplan fra denne fasen.

Hovedaktiviteter i avslutningsfasen

 • Overlevere gevinstrealisering til linjen

  Aktiviteter  Verktøy  Eksempler

  Oppdatere gevinstrealiseringsplan 

  Verktøy for gevinstkartlegging

  Utfylte gevinstkartlegginger

  Overlevere gevinstrealisering til linjen

  Verktøy for gevinstplanlegging

  Utfylte gevinstrealiseringsplaner 

  Avslutte prosjektet

    Utfylte overleveringsrapporter
 • Avslutte leveranser og evaluere resultater

  Aktiviteter  Verktøy  Eksempler

  Avslutte leveranser og prosjektdokumentasjon

  Mal for sluttrapport  Utfylte sluttrapporter
  Utarbeide sluttrapport Nasjonale styringsindikatorer for plan- og byggesak