Råd, strategier og meldinger

Lov og regelverk

Følgende lover og regelverk danner rammene for arbeidet innenfor plan- og byggesak:

  • Lov om eiendomsregistrering(matrikkelloven). Matrikkelloven skal sikre tilgang til viktige eiendomsopplysninger, ved at det blir ført et ensartet og pålitelig register (matrikkelen) over alle faste eiendommer i landet, og at grenser og eiendomsforhold blir klarlagte. Loven regulerer blant annet innsyn i matrikkelens og oppgaver som kommunene har i forhold til løpende oppdatering av matrikkelen som en del av en byggesaksbehandling.  
  • Lov om infrastruktur for geografisk informasjon(geodataloven). Geodataloven skal bidra til god og effektiv tilgang til offentlig geografisk informasjon (geodata) for offentlige og private formål. Loven har bestemmelser av betydning for kommunal sektor ved at deltakende virksomheter innenfor Norge digitalt, for spesifiserte geodata, skal opprette og drive et felles nett av offentlige søketjenester, visningstjenester, nedlastningstjenester, omformingstjenester og aktiveringstjenester. 
  • Lov om behandling av personopplysninger(personopplysningsloven). Formålet med loven er å beskytte den enkelte mot at personvernet blir krenket gjennom behandling av personopplysninger. Loven skal bidra til at personopplysninger blir behandlet i samsvar med grunnleggende personvernhensyn, herunder behovet for personlig integritet, privatlivets fred og tilstrekkelig kvalitet på personopplysninger. 
  • Lov om rett til innsyn i dokument i offentlig virksomhet (offentligloven).Formålet med loven er å legge til rette for at offentlig virksomhet er åpen og gjennomsiktig, for slik å styrke informasjons- og ytringsfridommen, den demokratiske deltakingen, rettstryggleiken for den enkelte, tilliten til det offentlige og kontrollen fra allmenheten. Loven skal legge til rette for gjenbruk av offentlig informasjon. 
  • Lov om arkiv (arkivloven).Formålet med denne loven er blant annet å trygge arkiv som inneholder rettslig eller viktig forvaltningsmessig dokumentasjon, slik at disse blir tatt vare på og kan gjøres tilgjengelige for ettertida. 
  • Forskrift om universell utforming av IKT-løsninger.Målet med universelt utformede løsninger er at de er tilgjengelige for alle uavhengig av funksjonsevne. Kravet om at IKT-løsninger rettet mot allmennheten skal være universelt utformet gjelder både for offentlig og privat sektor. I første omgang gjelder forskriften nettløsninger og automater. Forskriften er gitt på grunnlag av diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. 
  • Forskrift om elektronisk kommunikasjon med og i forvaltningen (eForvaltningsforskriften).Forskriften gjelder for elektronisk kommunikasjon med forvaltningen og for elektronisk saksbehandling og kommunikasjon i forvaltningen når ikke annet er bestemt i lov eller i medhold av lov.