Hvert år sender privatpersoner og profesjonelle aktører ca. 100 000 byggesøknader til kommunene. Utbyggere benytter normalt digitale verktøy når de utvikler planer og prosjekterer nye bygg, mens planprosessene og prosessene knyttet til behandling av byggesøknader er fortsatt i stor grad preget av manuell håndtering. Byggenæringen, så vel som kommunene, har en klar forståelse av at digitalisering er en nødvendig og viktig driver for å sikre kvalitet, redusere saksbehandlingstiden og bidra til økt produktivitet i sektoren.

Manglende digitale løsninger i kommunene samt vanskelig tilgang til og varierende kvalitet på DOK, plan- og eiendomsdata hindrer effektiv saksbehandling og selvbetjening. Dette medfører blant annet ekstra kostnader i plan- og prosjekteringsfasen og mangelfulle byggesøknader som er fordyrende for privatpersoner, næringen og kommunene. I tillegg kan mangelfull tilgang på relevante grunnlagsdata påvirke utformingen av tiltaket i en negativ retning. Det er derfor en overordnet målsetting om å legge til rette for mest mulig selvbetjening for byggesøknader, men også i plan- og prosjekteringsfasen i forkant av byggesaksprosessen.

Sentrale brukergrupper skal ha digital tilgang til relevante plan- og geodata som er til å stole på.  I tillegg er det en målsetting å skjule mest mulig organisatorisk kompleksitet for bruker og legge til rette for samordnet tilgang til nødvendige grunnlagsdata i hele verdikjeden – fra idefase plan til utbygging og rapportering.

Planprosessen

image2ocxo.png

Byggesaksprosessen

imagenujw.png

Bygg og infrastruktur danner rammen for verdiskapning og livsutfoldelse i et samfunn. Bygg-, anlegg og eiendomsnæringen er blant landets største både i omsetning og sysselsetting. Innbyggere og næringsliv forventer at kommunesektoren legger til rette for en utvikling som sikrer en optimalisert arealbruk og bebyggelse i tråd med bærekraftsmålene. De forventer også at kommunesektoren legger til rette for innsyn og medvirkning i disse prosessene og at de har tilgang til hensiktsmessige digitale tjenester i denne sammenheng.

Digitaliseringsarbeidet i regi av KS skal bidra til en samordning av dette moderniseringsarbeidet ved å utstyre kommunesektoren med verktøy, kompetanse og føringer slik at de selv blir i stand til å gjennomføre en omstilling i tråd med visjonen og det nasjonale veikartet for sektoren. KS' innsats på dette området er en del av en helhetlig satsing på et digitalt økosystem som beskrevet i KS og regjeringen sin digitaliseringsstrategi.