For å lykkes med digitaliseringsarbeidet må KS spille på lag med en rekke aktører. Tabellen under beskriver hvilke aktører som er berørt av digitaliseringsarbeidet for Plan, bygg og geodata:

Aktører Hvorfor denne aktøren er viktig
Innbyggere og næringsliv Arbeidet med digitalisering av tjenester innen Plan, bygg og geodata skal understøtte bedre tjenester for innbyggere og næringsliv. Innbyggere og næringsliv er opptatt av at prosessene skal være mindre tungvinte, og ta kortere tid.
Kommuner Digitaliseringsarbeidet understøtter kommunenes evne til å levere bedre og mer effektive tjenester til innbyggere og næringsliv.
Statlige aktører Sentrale statlige aktører er KMD ved planavdelingen og BOBY, Kartverket, Direktoratet for Byggkvalitet, Arkivverket, SSB, Difi og Brønnøysundregistrene. De statlige aktørene ønsker en mer effektiv forvaltning, og en rask spredning av digitale tjenester mellom forvaltningsnivåene. I tillegg har noen av disse aktørene en sentral rolle når det gjelder å utvikle fellesløsninger og komponenter som sammen med løsninger fra markedet skal gi kommunene de nye digitale løsningene.
Leverandører Leverandører av fagsystemer, tradisjonelle sak/arkivsystemer og leverandører av IT-systemer innen bygg, anlegg og eiendom berøres. Digitaliseringsarbeidet i sektoren involverer leverandørindustrien for å sikre en god dialog rundt nye løsninger, krav og standarder på området.

Tabell 3: Aktørbildet