Kultur og kompetanseutvikling for merkantile ble pilotert høsten 2023 i samarbeid med Ullensvang kommune. Formålet med opplegget er at merkantilt ansatte i skole og barnehage skal ha grunnleggende forutsetninger for å kunne ivareta personvern og informasjonssikkerhet i sitt daglige virke og i møte med nye og ukjente problemstillinger. Merkantilt ansatte fra Eidfjord, Kvam, Kvinnherad, Ullensvang, Ulvik og Voss kommune deltok i piloteringen. 

Målet med opplegget er å utvikle kultur for ivaretakelse av personvern og informasjonssikkerhet for merkantilt ansatte i skole og barnehage, samt å bidra til at merkantilt ansatte i skole og barnehage oppfyller krav og har grunnleggende kompetanse i personvern og informasjonssikkerhet.

Opplegget er en kombinasjon av forberedelser, felles samling og etterarbeid.

 • Forberedelser til samlingen

  Inviter merkantilt ansatte i skole og barnehage til arrangementet. Under finner du forslag til invitasjonstekst som du kan ta utgangspunkt i når du skal sende ut invitasjon til deltakerne. Inkluder gjerne andre kommuner / diginettverk i et samarbeid for å styrke samlingen. 

  Involver personvernombud, sikkerhetsansvarlig eller andre rådgivere. Disse kan informere om hvordan skolen/kommunen jobber med personvern og informasjonssikkerhet, og være tilgjengelig for å svare på spørsmål.

  Bli kjent med innholdet i ressursene under. Gjør deg kjent med innholdet i ressursene under og gjør nødvendige tilpasninger.

  Send ut forberedelser til deltakerne. I verktøykassen finner forberedelser du kan sende ut til deltakerne, inkludert egenvurdering av kompetanse. Det er viktig å sørge for at alt av materiell klart i god tid før samlingen. I vedleggende under ligger en huskeliste til praktiske ting du som fasilitator bør ha ordnet i stand før selve samlingen. 

  Egenvurderingsskjema. Vedlagt i verktøykassen ligger det mal til egenvurderingsskjema i Forms som du kan duplisere. Når dataen er hentet inn her kan du bruke resultatene til å dokumentere effekten av samlingen. 

 • Gjennomføring av samlingen

  Sjekk lyd og bilde i rommet hvor opplegget gjennomføres. Før deltakerne kommer, sjekk at lyd og bilde i rommet hvor opplegget gjennomføres. 

  Sett frem stoler og bord. Vi anbefaler å organisere bordene i grupper slik at deltakerne får anledning til å bli kjent med hverandre, og reflektere og snakke sammen underveis i opplegget.

  Ta tid til spørsmål underveis. Det kan derfor være lurt å ta seg god tid til å svare på spørsmål underveis i samlingen.

  Praktisk gjennomføring. Sørg for å sette av tid til dokumentasjon, og gi tydelig informasjon om hvordan samlingen skal foregå. Ha en tydelig agenda og sett av tid til gode pauser.

 • Oppfølging etter samlingen

  Send ut presentasjoner og påminnelse om evaluering etter samlingen. Under finner du et forslag til tekst du kan som du kan sende ut i etterkant av samlingen. I denne bør du inkludere presentasjonen med eventuelle lokale tilpasninger dere har gjort, samt legge ved link til egenvurderingsskjema.

  Egenvurderingsskjema. Vedlagt i verktøykassen ligger det mal til egenvurderingsskjema i Forms som du kan duplisere. Når dataen er hentet inn her kan du bruke resultatene til å dokumentere effekten av samlingen.