- Dette er svært gode nyheter både for innbygger og helsepersonell i kommunene. Bedre samhandling internt i kommuner haster. I dag bruker helsepersonell verdifull tid på å lete etter relevant helseinformasjon. Det er lite effektivt og kan gå utover pasientsikkerheten, sier styreleder i KS Gunn Marit Helgesen.

Bred støtte

KS, samarbeidskommuner og KS storbynettverk har jobbet for at prosjektet får ferdigstilt sitt arbeid med nødvendige forankring og innspillsrunder våren 2023. Det har vært dialog med en rekke nasjonale politikere om behovet for å få overført allerede tildelte midler. Videreføring av arbeidet har også fått støtte av forskningsmiljøet,  Nasjonalforeningen for folkehelsen, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon og Norsk Sykepleierforbund.

Dette har nå gitt resultater ved at helse- og omsorgskomiteen har anbefalt at Stortinget fatter et anmodningsvedtak som gjør at midlene kan overføres prosjektet.

Nødvendig vedtak 

Samarbeidsprosjektet Felles kommunal journal har hatt behov for langt mindre midler enn det Stortinget opprinnelig satte av til arbeidet. I november åpnet Helse- og omsorgsministeren for at prosjektet kunne beholde allerede mottatte tilskudd, og nå blir dette også understreket av Stortinget.

I innstillingen fra helse- og omsorgskomiteen ber Stortinget regjeringen sørge for at inntil 20 millioner kroner innvilget for 2022 overføres til 2023 med formål om å sluttføre pågående aktiviteter knyttet til ferdigstilling, kvalitetssikring og forankring av styringsdokumentet for Felles kommunal journal

Innstillingen fra helse- og omsorgskomiteen finner du på Stortinget.no

Styringsdokument

Selskapet Felles kommunal journal interim AS ble opprettet som juridisk vertskapsorganisasjon for samarbeidsprosjektet mellom stat og kommune i tråd med Stortingets ønske, samt for mottak av midler til programfinansiering. Selskapets oppdrag har vært å utvikle et nytt styringsdokument for arbeidet, og utvikle et beslutningsgrunnlag som kommuner, KS og nasjonale myndigheter kan ta stilling til.

Les styringsdokumentet på ks.no/fkj

Styringsdokumentet ble i midten av november sendt til ekstern kvalitetssikring og på innspill til kommuner og andre interessenter. Fristen for å levere innspill er 31. januar 2023. Forslag til styringsdokument er blitt til gjennom involverings- og dialogprosesser med representanter fra fag- og profesjonsorganisasjoner, bruker- og pasientforeninger, leverandører, kommuner og nasjonale aktører.