Tiltaket Akson skal etablere en felles kommunal journalløsning (Akson journal) og nasjonale løsninger for digital samhandling mellom alle virksomheter som yter helsetjenester og de som disse samhandler med (Akson samhandling)

Intensjonserklæringer

Statens videre tilrettelegging for og bidrag til Akson forutsetter intensjonserklæringer fra kommuner som representerer minst halvparten av befolkningen utenfor Midt-Norge. Intensjonserklæringene innebærer ikke noen kjøpsforpliktelse, men er uttrykk for støtte til at det skal arbeides videre med å realisere Akson. Signeringen innebærer at kommunene får mulighet til å være med påvirke tiltaket videre.

Frivillig deltakelse

Intensjonserklæringene vil bli tilsendt kommuner i månedsskiftet april-mai. Det er Helse- og omsorgsdepartementet som vil sende ut intensjonserklæring og KS vil bistå kommunene i den videre prosessen. Deltakelse i programmet Akson er frivillig og må vurderes av den enkelte kommune. Regjeringens ambisjon er at så mange kommuner som mulig signerer intensjonserklæringer før sommeren.

Forprosjekt er levert

Direktoratet for e-helse har nylig gjennomført et forprosjekt som har sett på hvordan Akson kan gjennomføres. Forprosjektet legger til grunn at Akson-tiltaket som helhet skal realiseres gjennom to programmer og to virksomheter, herunder Akson journal og Akson samhandling. Tiltaket er et systematisk og langsiktig arbeid som skal utvikles og lanseres stegvis, med behovet for god samhandling i sentrum.

Flere kommuner har gitt innspill i forbindelse med forprosjektet, og mange av innspillene er ivaretatt i styringsdokumentet som oppsummerer forprosjektet. Forprosjektet har brakt arbeidet et langt steg videre mot ambisjonen om realisering av helhetlig samhandling og felles kommunal journal.

Det gjenstår fremdeles viktig arbeid og avklaringer som staten skal utrede i samarbeid med KS og kommunene. Det gjelder styring, organisering og finansiering.

Organisering av det videre arbeidet

Det videre arbeidet med Akson er organisert i et felles prosjekt der stat og kommune er likeverdige parter.  Her deltar Helse- og omsorgsdepartementet, KS og kommunene Bergen, Oslo, Stavanger, Kristiansand, Bærum, Bodø og Vinje som foregangskommuner i arbeidet. Prosjektet vil også følge de øvrige utredningsaktivitetene som er igangsatt i forlengelsen av forprosjektet. Arbeidet vil forankres i KS ulike medlemsarenaer, herunder KommIT-rådet og sentralt kommunedirektørutvalg. Første fase av dette arbeidet planlegges å ferdigstilles før sommeren.

Det etablerte KS-programmet og arbeidet i foregangskommunene videreføres. De har ansvar for å koordinere, understøtte og samordne kommunenes bidrag inn i arbeidet.

Webinar for mer informasjon

KS-programmet gjennomfører jevnlige webinarer for å orientere om hva Akson er og gi status på det videre arbeidet. Neste mulighet er 17. april fra klokka 08.30 eller 15. mai. Det vil også bli et nasjonal webinar med deltakelse fra Helse- og omsorgsdepartementet i løpet av mai.

Meld dere på webinaret på akson@ks.no. Når du deltar på webinar får du samtidig tilgang på presentasjoner og andre sentrale dokumenter om prosjektet som vi legger ut i Teams.

Derfor jobber kommunene med Akson

En av grunnene til at KS sammen med medlemmene jobber for Akson er at dagens velferdssystem ikke er bærekraftig i fremtiden. I dag brukes for mye tid på å innhente informasjon. Det går utover pasientsikkerheten og gir helsepersonell en krevende arbeidshverdag. Med eldrebølgen vil dette bli stadig mer krevende. Undersøkelser viser at helsepersonell ikke har god nok informasjon om pasientene og at dagens digitale arbeidsverktøy i kommunehelsetjenesten er lite egnet for å jobbe effektivt.

Har du spørsmål eller innspill til det videre arbeidet, ta gjerne kontakt med programdirektør for Akson i KS, Terje Wistner.

Lenkeblokk Icon Mer om Akson