Felles styringsgruppe

En felles styringsgruppe er etablert for å se nærmere på styring, organisering og finansiering. Her deltar stat og kommune som likeverdige parter representert ved Helse- og omsorgsdepartementet, KS og kommunene Stavanger, Kristiansand, Vinje, Bodø, Bergen, Oslo,  Bærum, Hammerfest og Ringsaker.

Styringsgruppen ledes fra september 2020 av kommunene v/kommunedirektør i Stavanger kommune, Per Kristian Vareide.

KS etablerer høsten 2021 en interimsvirksomhet som skal utarbeide et beslutningsgrunnlag om veien videre for Felles kommunal journal, inklusive en løsnings- anskaffelses og gjennomføringsstrategi, for politisk behandling i kommunene utenfor Midt-Norge.

Direktoratet for e-helse

Direktoratet for e-helse fikk høsten 2018 i oppdrag å lage et veikart for å realisere regjeringens ambisjon om Én innbygger - én journal. Veikartet bestånå av fire tiltak der ett av tiltakene handler om å etablere en felles kommunal journal, og nasjonale løsninger for digital samhandling mellom alle virksomheter som yter helsetjenester og de som disse samhandler med

Lenkeblokk Icon Veikart for realisering av målbildet Én innbygger - én journal

Rollen til KS 

  • Være kommunesektorens representant overfor staten og andre nasjonale aktører med tanke på å ivareta kommunesektorens interesser, bidra til felles løsninger og samordning i kommunesektoren og sammenhengende tjenester og være der på vegne av de kommunene som ikke er representert rundt bordet og bidra til forankring i kommunal sektor.
  • Tilrettelegge for å ivareta interesser på vegne av en samlet kommunesektor inn mot og på vegne av virksomheten
  • Fungere som vertsorganisasjon for prosjektet og for prosjektdeltakere
  • Være den organisasjonen som mottar tilskuddsmidler i første kapittel og forvaltning av midlene etter anbefaling fra styringsgruppen som utarbeider og behandler nødvendig underlag for å søke om og rapportere på bruk av tilskuddsmidler.

Arbeidet vil forankres i KS ulike medlemsarenaer, herunder KommIT-rådet, K10 HelseVelferd og sentralt kommunedirektørutvalg. 

Formålet er å bidra til gode involverings- og forankringsprosesser både administrativt og politisk i kommunene, også overfor kommunene i Midt-Norge ved felles interesser i og mellom Akson og Helseplattformen.