Felles kommunal journal (FKJ) er et samarbeidsprosjekt mellom nasjonale myndigheter, KS og samarbeidskommunene Bergen, Bærum, Bodø, Hammerfest, Kristiansand, Ringsaker, Stavanger og Vinje. 

Felles kommunal journal interim AS

Arbeidet gjennomføres i regi av selskapet Felles kommunal journal interim AS (FKJI). Selskapet er heleid av KS og ble stiftet i oktober 2021. Som en del av grunnlaget for stiftelsen, ble det inngått samarbeidsavtaler om det videre arbeidet mellom KS og Helse- og omsorgsdepartementet samt mellom KS og åtte samarbeidskommuner. 

Samarbeidsavtale KS og Helse- og omsorgsdepartementet

Selskapets styre

KS har etablert et styre med styreleder og ett medlem fra KS, tre medlemmer fra samarbeidskommunene og ett eksternt medlem.  

Prosjektråd

Selskapsstyret har utpekt et prosjektråd med representanter fra hver av samarbeidskommunene, staten ved hhv. Direktoratet for e-Helse og Norsk helsenett SF, representanter fra bruker- og pasientforeninger og fag- og profesjonsorganisasjoner, samt inntil to representanter fra KS. Prosjektrådet er rådgivende overfor selskapet for prosjektets leveranser og faglige innhold, og ivaretar spesielt brukernes behov og forventninger. 

En egen prosjektorganisasjon er etablert med ressurser fra flere av samarbeidskommunene. I tillegg deltar statlige aktører, KS og innleide konsulenter. Prosjektet har også løpende dialog og erfaringsutveksling med kommunene Oslo og Trondheim. 

Samarbeid med Norsk helsenett

I januar 2022 ble Norsk helsenett gitt i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet å samarbeide med FKJI for å se på muligheter for teknisk, operasjonelt og også eventuelt organisatorisk samarbeid. En felles rapport fra dette arbeidet konkluderte i mai 2022 at et samarbeid vil kunne realiserer løsninger som stegvis og gradvis dekker behovene, samt sikrer gjenbruk av nasjonale tjenester og sikrer den kapasitet og kompetanse som trengs.

Prosjektets finansiering 

Samarbeidsprosjektet finansieres gjennom tilskuddsmidler fra Helse- og omsorgsdepartementet i tråd med Stortingets budsjettvedtak. I 2020 ble det i statsbudsjettet (St. prop. 1S 2020-2021) og revidert nasjonalbudsjett 2021 bevilget totalt 103 millioner kroner for året 2021. I statsbudsjettet for 2022 (St. prop. 1S 2021-2022) ble det bevilget en ramme for 2022 på 91,4 millioner kroner.  

Meld. St. 1 (2020–2021) - regjeringen.no

Totalt gir dette prosjektet en ramme på inntil 194,4 millioner kroner over årene 2021 – 2022. Det er mulig å overføre ubenyttede midler fra et budsjettår til neste etter søknad. 

Staten skal gjennom tilskuddsordningen bidra som pådriver og tilrettelegger for å realisere målet om én innbygger – én journal. Direktoratet for e-Helse er tildelt rollen som tilskuddsforvalter, og det er utarbeidet et tilskuddsregelverk for det statlige tilskuddet. 

Samarbeidsavtaler med kommuner

Samarbeidsavtalene mellom KS og kommunene er likelydende og dekker forholdet mellom KS og den enkelte samarbeidskommunen. Avtalen sikrer partenes interesser, plikter og rettigheter gjennom prosjektperioden 2021-2023,  fram til man har tatt stilling til en eventuelt videre gjennomføring av samarbeidsprosjektet.   

Samarbeidsavtale Bodø kommune

Samarbeidsavtale Bærum kommune

Samarbeidsavtale Stavanger kommune

Samarbeidsavtale Ringsaker kommune

Samarbeidsavtale Vinje kommune

Samarbeidsavtale Bergen kommune

Samarbeidsavtale Kristiansand kommune

Samarbeidsavtale Hammerfest