Bilde uten beskrivelse

Region sør har koordinatorer med ansvar for hvert sitt geografiske område, som samsvarer med sykehustilhørighet, DDV og Evje og Hornnes kommune (Sørlandet sykehus), Sandefjord kommune (Sykehusene Vestfold og Telemark) og Bærum kommune (Vestre Viken). Kompetansenettverket har tett samarbeid med RHF/HF-nivået.

KS e-komp Sør jobber nasjonalt, regionalt og kommunalt. Regionen har også et overgripende samarbeid i form av møter og løpende kommunikasjon for å kunne spille på hverandres kompetanse. Koordinatorene har en utadrettet og operativ rolle mot kommunene og fokus på en «dele-kultur», her deles både kunnskap og erfaringer med andre regioner og kommuner.

Mandatet til KS e-komp består av 6 overordnede mål for 2020, satt opp i prioritert rekkefølge:

1. Bidra i innføringen av digitale legemiddelløsninger i kommunene, utprøving av kjernejournal

2. Bidra i innføring av HelseID og eID på sikkerhetsnivå 4 i kommunesektoren.

3. Bidra i forvaltning av digital samhandling mellom HF, fastleger og kommuner.

4. Bidra i innføringen av digitale innbyggertjenester, DigiHelse

5. Bidra i overgang til modernisert folkeregister, utprøving av elektronisk melding om dødsfall (MFR helse)

6. Bidra med å spre kunnskap om velferdsteknologi

Region Sør har kommet godt i gang med punktene i mandatet. Hver av de tre områdene med tilhørende koordinator har egne fremdriftsplaner basert på status og særlige regionale forhold.

Kontaktinformasjon

Oversikt over regionale kontakter KS e-komp Sør.

Område

Navn

E-post

Telefon

Agder

John A. Horve

Bjarne Vårdal

e-post

e-post

916 84 694

901 00 591

Vestfold og Telemark

Gro Karstensen

e-post

478 92 371

Viken*

Kjetil Axelsen

e-post

913 44 767

*20 kommuner i Viken, vest for Oslo, samt Jevnaker kommune. 

Andre kontakter i KS e-komp sør

Telemark
Kompetansemedarbeider Øyvind Erikstein, e-post, tlf. 951 77 692