KS har i samarbeid med kommunene pekt ut fem satsingsområder for e-helse de neste tre til fem årene. Les mer om satsingsområdene i rapporten Kommunal sektors ambisjoner på e-helseområdet. Med stadig flere eldre og færre unge må vi arbeide annerledes. Digitalisering av helse- og omsorgstjenestene er et viktig virkemiddel for å møte utfordringene.

- Arbeidet med kommunal sektor sine ambisjoner på e-helse bidrar til å tydeliggjøre felles prioritering, og ikke minst hvilke områder som vi må satse på først for å hente ut reelle gevinster til nytte for innbygger og helsepersonell, sier avdelingsdirektør Terje Wistner.

Nettverk

På samlingen deltok medlemmene i fag- og prioriteringsutvalget e-helse, lederne i de regionale digitaliseringsnettverkene, koordinatorene i KS e-komp og kommunenettverk for velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging.

Det er gjennom digitaliseringsnettverkene og KS kompetansenettverk for e-helse at kommuner kan få hjelp og støtte til å realisere e-helseløsningene. Under samlingen kom kommunene med tydelige forventinger til KS, spesielt med tanke på å tydeliggjøre roller og ansvar ved utbredelse av nasjonale løsninger, mellom stat og kommune, og ikke minst bidra til lederforankring og eierskap.

Nettverkene setter mål og prioriteringer som gjenspeiler beslutninger fattet av kommunene og helseledernettverkene. Felles for nettverkene er at de legger til rette og arbeider for å realisere nasjonale og regionale målsettinger: at innbyggerne får gode, helhetlige, brukerrettede tjenester.

Strategisk arbeid

I samarbeid med kommunene jobber KS med å etablere en samordnet leverandørdialog på et strategisk nivå. Ved å samle kommunal sektor i en felles dialog med leverandørene vil kommunenes behov være utgangspunktet og bidra til felles prioriteringer.

Digitaliseringsstrategien for offentlig sektor er felles for kommunal og statlig sektor. Prioriteringene i digitaliseringsstrategien er grunnlaget for prioriteringene i Kommunenes ambisjoner på e-helseområdet og for de tiltakene som prioriteres i porteføljen.

Nasjonal e-helsestrategi har nylig vært ute på høring. KS har gitt støtte til visjonen, overordnede mål og de fem prioriterte strategiske målene i strategien. De fem tematiske satsingsområdene i Kommunal sektors ambisjoner vil bidra til å realisere de strategiske målene i strategien.

Forutsetninger for å lykkes

En forutsetning for økt pasientsikkerhet er at helsepersonell har tilgang til relevant og riktig informasjon i sanntid for å kunne yte forsvarlige helsetjenester. Under samlingen ble informsjonsdeling pekt på som en viktig satsing fremover. Utfordringen er å legge til rette for utveksling av informasjon innenfor rammen av taushetsplikten. I tillegg skal innbygger ha innsyn i egne opplysninger og hvem som er gitt tilgang til disse, samt kunne begrense innsyn.

Samhandling i sanntid krever teknologiske løsninger som kan tas i bruk av alle samhandlingsparter. For å unngå byråkratisering, unødig komplekse teknologiske løsninger og et omfattende avtaleverk, kreves at det bygges tillit mellom alle parter gjennom en felles tillitsmodell. En såkalt tillitsmodell må ligge til grunn for digital samhandling i kommunal sektor og i dialog med statlige aktører.