Formål med innføringshåndboken

Innføringshåndboken skal gi tilstrekkelig informasjon til at kommuner selv kan ta løsningen i bruk og hente ut gevinster. Innføringshåndboken er i stor grad basert på erfaringer fra Bergen kommune.

Bakgrunn

Dagens helsestasjon- og skolehelsetjeneste bærer i stor grad preg av at kommunikasjon mellom brukere og kommunens tjenester baseres på brev, telefon, fysisk oppmøte og e-post. Innbyggere som ønsker å benytte seg av tjenestene kan i dag oppleve det som utfordrende å komme i kontakt. Samtidig er det enkelte grupper som ikke tar lett kontakt med tjenesten, for eksempel ungdom og spesielt unge gutter. På den andre siden er det ressurskrevende for tjenestene å besvare innkommende hendelser samtidig som det operative arbeidet pågår. Flere av henvendelsene involverer helseopplysninger som krever en sikker kanal for å kunne gi svar, mens andre henvendelser er administrative forespørsler om tjenester og avtaler.
Kjernen i Digi helsestasjon er å tilby digitale tjenester for gravide, foreldre med barn i alderen 0-5 år, samt barn og unge i skolehelsetjenesten og helsestasjon for unge. Digi helsestasjon vil være de første digitale innbyggertjenestene innenfor dette området. Brukerne av helsestasjonene er samlet sett en gruppe med høy digital kompetanse, som ofte ser på digitale løsninger som sitt førstevalg både for innhenting av kunnskap og for utførelse av tjenester. Hensynet til informasjonssikkerhet og personvern står helt sentralt for løsningen, der kommunikasjon gjennom sikre kanaler gjør det mulig å inkludere personopplysninger.

Tjenestens brukere

Brukere av helsestasjons- og skolehelsetjenestene er en sammensatt gruppe med stor spredning i alder:

  • gravide
  • helsestasjon 0–5 år (småbarnsprogrammet)
  • skolehelsetjenesten
  • helsestasjon for ungdom (opp til 26 år)

Innføringshåndbok

Les mer i innføringshåndboken til DigiHelsestasjon her.