Før kom de aller fleste bekymringsmeldinger per brev. Det kunne gå lang tid fra et brev ble postlagt til barnevernet fikk bekymringsmeldingen og kunne

Bodil Negård, virksomhetsleder i barnevernstjenesten i Hammerfest

Kommunene digitaliserer i et rasende tempo og utvikler fellesløsninger som hele kommunesektoren kan ta i bruk. I en artikkelserie spør vi kommuner om løsninger de har tatt i bruk og erfaringene de har gjort seg så langt. Hammerfest kommune er en av 154 kommuner som har tatt i bruk Nasjonal portal for bekymringsmelding.

 – Hvordan jobbet dere før dere tok i bruk løsningen?

Før kom de aller fleste bekymringsmeldinger per brev. Det kunne gå lang tid fra et brev ble postlagt til barnevernet fikk bekymringsmeldingen og kunne følge den opp. I tillegg er post sårbart med tanke på at den kan komme bort eller havne i feil hender. I verste fall kunne det føre til at barn som lever i sårbare omsorgssituasjoner, ikke fikk hjelp, sier virksomhetsleder i barneverntjensten i Hammerfest, Bodil Negård.

– Hvilke gevinster får kommunen ved å bruke løsningen?

Kommunen sparer verdifull tid ved at meldinger kommer inn samme dag som de er sendt. Kvaliteten på meldingene som kommer inn, er også bedre, og det blir dermed enklere for barnevernet å følge opp meldingene på en god måte.

– Hvordan bidrar løsningen til bedre innbyggertjenester?

Løsningen bidrar til å øke barnas rettssikkerhet og personvern ettersom meldingene kommer inn raskere og blir sendt på en sikker måte.  Det går ikke lenger med unødig tid i postregistrering, og dette medfører også at alle meldinger raskt kan akuttvurderes, slik loven tilsier.

Det digitale skjemaet inneholder også mer veiledning til den som sender bekymringsmelding, noe som gir bedre kvalitet på meldingene vi får inn. Dermed legger løsningen til rette for at barn som trenger det, kan få raskere og riktigere hjelp.  

– Har dere gjort dere noen erfaringer som andre kommuner bør vite om?

Vi sparer tid, både for barn i sårbare situasjoner og for barnevernstjenesten.

Mer om digitale fellesløsninger på eKommune

«Nasjonale fellesløsninger – tvangstrøye eller muliggjører for bærekraft» er tittelen på årets eKommune som foregår 14. og 15. april. Her blir det mer om fellesløsningene i form av plenumsinnlegg, debatter, sesjoner, gruppearbeid, nettverksbygging, og utstillerarena.

Lenkeblokk Icon Påmelding eKommune

I neste artikkel om fellesløsningene kan du lese om hvilke erfaringer Det Digitale Vestre Agder (DDV)har etter å ha tatt i bruk Fiks folkeregister

Fakta om Fiks bekymringsmelding

  • Nasjonal portal for bekymringsmelding er en digital fellesløsning der privatpersoner og offentlig ansatte kan sende bekymringsmelding til barnevernet på en sikker måte.
  • Løsningen ligger på Fiks-plattformen og er så langt tatt i bruk av 154 kommuner.
  • Løsningen er utviklet av KS i samarbeid med Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).
  • Løsningen er den første som følger prinsippene i klart språk i digitale tjenester. (lenke)
  • Les mer om Nasjonal portal for bekymringsmelding.