I de kommunene som skriver ut eiendomsskatt på boligeiendommer, kan kommunestyret vedta å bruke Skatteetatens formuesgrunnlag/boligverdier som eiendomsskattegrunnlag. Ordningen er frivillig, og et alternativ til å fastsette egne, kommunale takster på boliger (jf. eiendomsskatteloven § 8 C).

Skatteetaten har siden 2014 delt opplysninger om boliger og boligers formuesgrunnlag via en digital løsning (Portal Datasamarbeid). Denne portalen brukes også for utskriving av eiendomsskatt på boliger i 2024 (dvs. før 01.03.24). Skatteetaten legger opp til at kommunene kobles opp mot ny delingsløsning fra ca mars 2024. I februar 2024 informerte Skatteetaten: «Det er besluttet at den gamle tjenesten Portal Datasamarbeid legges ned fra 30/9-2024. Kommunens it-leverandør må ha den nye delingstjenesten «Eiendomsskatt» tilgjengelig i god tid før dette tidspunktet

Status

Det tekniske grensesnittet (API-et) formuesgrunnlag for eiendomsskatt er delt gjennom Skatteetatens delingstjeneste, og er nå klart for pilotering. Det gjenstår et arbeid med å få leverandørene til å videreutvikle sine fagsystem på en slik måte at fagsystemene kan hente inn verdiene fra API-et.

KS som segmentansvarlig

KS er utpekt av kommunal sektor til å være segmentansvarlig på vegne av kommuner og fylkeskommuner overfor Skatteetaten. KS og Skatteetaten inngikk i juni 2020 en avtale som regulerer segmentansvaret. Segmentansvarsavtalen mellom KS og Skatteetaten innebærer et formalisert samarbeid om tilgjengeliggjøring av opplysninger fra Skatteetaten. Hensikten med samarbeidet er å sikre at kommunesektoren enkelt kan ta i bruk API-ene. Segmentansvarsavtalen er her:

Lenkeblokk Icon Avtale om segmentansvar for KS

Hvordan ta i bruk API-et

API-et brukes til å hente formuesgrunnlag/boligverdier som eiendomsskattegrunnlag, og erstatter Portal Datasamarbeid.

For å ta API-et i bruk må kommunen ha signert en tilslutningserklæring. De fleste kommuner som bruker Skatteetatens formuesgrunnlag/boligverdier, har allerede signert en tilslutningserklæring. Hvis kommunen ikke har signert tilslutningserklæring allerede, sender kommunen en signert tilslutningserklæring til KS sammen med forespørsel om påkobling til ny delingstjeneste. Mer informasjon om dette finner du under Tilgang til Skatteetatens delingsløsning for skatte- og inntektsopplysninger.

Tidligere signert datautleveringsavtale mellom Skatteetaten og kommunen vil utgå når gammel delingsløsning opphører. Tilslutningserklæringen erstatter datautleveringsavtalen. Når kommunen sender en påkoblingsforespørsel, aksepterer kommunen samtidig tjenestebeskrivelsen for deling av eiendomsopplysninger fra Skatteetaten til kommunene for utskriving av eiendomsskatt. Her finner du tjenestebeskrivelsen som gjelder for denne tjenesten. Tjenestebeskrivelsen er her:

Lenkeblokk Icon Tjenestebeskrivelse – Deling av eiendomsopplysninger fra Skatteetaten til kommunene for utskriving av eiendomsskatt

Tilgang til Skatteetatens øvrige delingsløsninger

Her finner du mer informasjon om hvordan kommunen kan koble seg til Skatteetatens delingsløsninger (API-er) Kom i gang | API-dokumentasjon (skatteetaten.github.io  

Har du spørsmål?

Har du spørsmål om bruk av Skatteetatens API for formuesgrunnlag for boligeiendommer for eiendomsskatteutskriving, ta gjerne kontakt med KS på skattedeling@ks.no