– Det er positivt at det er ønske om og vilje til å flytte flere oppgaver fra statlig nivå til regionene. Men på mange felt i enigheten mellom partiene er resultatet så langt mer utredning og lite konkret handling, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen. 

Avtalen ble lagt frem på en pressekonferanse på Stortinget mandag ettermiddag. I avtalen kommer det også frem at en rekke oppgaver ikke er konkludert på, men skal utredes videre. Det gjelder blant annet innenfor kultur, næringsrettet forskning og kompetansepolitikk. 

- Avtalen bringer oss et skritt nærmere en klarhet om hvilke nye oppgaver som folkevalgte fylkeskommunale organer vil overta fra statlige instanser. Det er positivt at flertallet i avtalen avviser en omkamp om overføring av ansvaret for sams vegadministrasjon til fylkeskommunene. Også på områder som folkehelse og klima og miljø blir flere oppgaver flyttet til folkevalgt styring i fylkeskommunene.  

- Men på viktige områder som regional kompetansepolitikk og næringsrettet forskning må det komme langt mer tydelig overføringer av virkemidler dersom fylkeskommunene reelt skal styrkes som regional utviklingsaktør, slik både Stortinget tidligere og avtalepartnerne nå understreker at de ønsker, sier Helgesen.

 I pressemeldingen kommer det blant annet frem at Finnmark og Troms skal få et større ansvar og en mer sentral rolle i utforming og gjennomføring norsk nordområdepolitikk. Administrasjonen av fylkesveinettet overføres fra Statens vegvesen til fylkene (allerede vedtatt av Stortinget), deler av Innovasjon Norges virkemiddelapparat blir tilført fylkene og fylkene skal få et større ansvar for integreringen. IMDI (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) beholdes som nasjonalt kompetansesenter på integrering, men flere av oppgavene overføres til fylkene.

Les mer om oppgavefordelingen

Trenger rask avklaring
- KS registrerer at regjeringen og KrF er enige om at de er åpne for endringer under behandlingen av stortingsmeldingen. KS er innstilt på en videre dialog med Stortinget i denne prosessen, slik at regionreformen konkretiseres ytterligere til glede for innbyggere og det regionale demokratiet, sier Helgesen.