Høringen av rapporten fra ekspertutvalget som har utredet desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunene er nå gjennomført. KS' landsstyre vil oppfordre Storting og regjering til å følge opp anbefalingene i utredningen. Stortinget bør be regjeringen legge frem en samlet og helhetlig vurdering av rapportens forslag.

KS' landsstyre er i all hovedsak enig i de prinsipper som ekspertutvalget har lagt til grunn for sine vurderinger i rapporten om overføring av oppgaver til fylkeskommunene. Ekspertutvalgets forslag vil desentralisere makt, styrke demokratiet og gi samordningsgevinster på tvers av sektorer.

Fylkeskommunene har allerede viktige oppgaver som tjenesteytere, samfunnsutviklere, planmyndighet og som bindeledd mellom sentrale aktører regionalt. Oppgavene som foreslås overført vil styrke fylkeskommunenes rolle på disse områdene. Fylkeskommunene har muligheter til en regional samordning som en sektorisert statlig forvaltning ikke har.

Nettopp fordi disse samordningsgevinstene er en så viktig del av ekspertutvalgets forslag er det avgjørende at utvalgets forslag vurderes samlet. I kommuneproposisjonen som ble fremmet 15. mai er det lagt opp til at hvert departement skal vurdere forslag som berører deres ansvarsområde. Dette er ikke i tråd med KS' ønske, og er bakgrunnen for at KS' landsstyre mener at Stortinget må be regjeringen legge frem en samlet vurdering.

Stortinget har vedtatt at antallet fylkeskommuner skal reduseres fra 19 til 11, nettopp med sikte på at flere oppgaver skal kunne overføres til større og sterkere fylkeskommuner. Dette må nå følges opp i praktisk politikk.

Stortinget har allerede vedtatt overføring av andre oppgaver til fylkeskommunene enn de som nå foreslås av ekspertutvalget. Den viktigste av disse oppgavene er å etablere egne fylkeskommunale vegadministrasjoner som kan ta et helhetlig ansvar for fylkesvegnettet. Statens vegvesen (SVV) la 15. mai frem utredningen «Fra sams og samling». SVV mener at å følge opp Stortingets vedtak er «krevende, men mulig å gjennomføre.» SVV har også utredet positive og negative konsekvenser ved en overføring, og tar til orde for «at man viderefører dagens ordning, men i en ny og forbedret utgave.» KS' landsstyre mener at en egen vegadministrasjon som kan håndtere fylkesvegene er helt nødvendig. Overføringen er også svært viktig for å styrke fylkeskommunenes samfunnsutviklerrolle. KS' landsstyre forutsetter derfor at regjeringen og Stortinget følger opp Stortingets tidligere vedtak.

KS' landsstyre forutsetter for øvrig at oppgaver som overføres fullfinansieres.