Last ned

Foto: KS

Foto: KS

Lenkeblokk Icon Kommunedirektørens internkontroll (PDF)

Veldig forenklet kan vi si at god internkontroll er det vi gjør for å sikre at vi gjør det vi skal – på riktig måte. Kommuneloven § 25-1 sier at "kommuner og fylkeskommuner skal ha internkontroll med administrasjonens virksomhet for å sikre at lover og forskrifter følges". Kommunen gir et minstekrav til hensiktene med internkontroll, og til hva internkontrollen skal ivareta.

For at kommunesektoren skal arbeide godt og helhetlig trenger vi en bred og felles forståelse av hva internkontroll er, og av hvorfor vi skal ha det. Internkontroll er mange ting, og det er forskjellige ting, men samtidig er det alltid noe som er felles eller likt – kjennetegn - på god internkontroll uansett hvor du er i kommunen.

Internkontroll er alt vi gjør for å sikre innbyggerne gode tjenester, overholde lover og regler, følge opp vedtak og planer og være opptatt av kommunens omdømme. For å si det på en annen måte: Hva som skal til for at kommunedirektøren skal sove godt om natta!

Hensiktene med internkontroll

For å gjøre internkontrollen mer relevant i det daglige, og for å skape helhet og sammenheng med øvrig styring og ledelse av kommunen, så kan vi si at hensiktene med internkontroll er:

  • Helhetlig styring og riktig utvikling i kommunen
  • Kvalitet og effektivitet i tjenestene
  • Godt omdømme og legitimitet
  • Etterlevelse av lover og regler

Kommer an på bakgrunn og erfaring

Begrepet internkontroll blir forstått ulikt, og oppfatningen vil ofte være betinget av en persons faglige tilhørighet eller erfaring.

Den som arbeider innenfor personalområdet kan tenke at internkontroll er det samme som HMS-arbeid, den som arbeider i omsorgstjenester oppfatter at internkontroll handler om å registrere avvik, og innenfor andre faggrupper handler internkontroll om det som står i "egen" internkontrollforskrift. På økonomiområdet er det viktig å unngå svindel og økonomisk utroskap, på plan- og byggesaksområdet har en oppmerksomhet på anti-korrupsjon, og innenfor IT er personvern og datasikkerhet viktig.

Alle disse forståelsene av internkontroll er riktige hver for seg og på de ulike områdene. Samtidig representerer de snevre perspektiv, nettopp fordi de knyttes til ett enkelt fagområde, eller en avgrenset hensikt. De er ikke feil, men de er heller ikke tilstrekkelige.