Tall før pandemien fra SSB viste at frivillig sektor står for 4,6 av bruttonasjonalproduktet (BNP) i Fastlands-Norge. Frivillig innsats tilsvarer 142.000 årsverk.

Bare en tredjedel av alle barn er tilbake i alle fritidsaktiviteter etter koronapandemien. Det har også vært en nedgang i antall frivillige. Det er dårlig nytt! Alle barn har rett til å delta, føle mestring og være i aktivitet sammen med jevnaldrende. Og samfunnet vårt trenger en aktiv frivillig sektor.

Fritidserklæringen bygger på FN's konvensjon om barns rett til å delta i fritidsaktiviteter uavhengig av foreldrenes økonomiske og sosiale situasjon. KS jobber med å realisere målene i fritidserklæringen. Les mer her

Vi trenger å jobbe fremover for å få alle med - unge som eldre, og gi et løft til frivilligheten. Her kan kommuner og fylkeskommuner ta en nøkkelrolle.  

Her er fem tips til kommuner og fylkeskommuner som vil bidra til at alle som vil skal få delta:

1. Alle kommuner bør ha en egen frivillighetspolitikk

KS og Frivillighet Norge oppfordrer alle kommuner til å utvikle en egen frivillighetspolitikk. Kommunens rolle er å ha ansvaret for frivillighetspolitikken og legge til rette for dialog med frivilligheten.

Rapporten Lokal frivillighetspolitikk og lokale organisasjoner fra 2020, fra Institutt for samfunnsforskning konkluderer med at kommuner med en egen frivilligpolitikk påvirker samspillet mellom kommuner og frivillige organisasjoner positivt.. Det er på integreringsfeltet, innenfor kultur, fritid og idrett, og på helse- og omsorgsfeltet at variasjonen er størst og at frivilligpolitikk har størst betydning.

2. Inngå gjerne en samarbeidsavtale med frivillig sektor

Samarbeidsplattformen mellom KS og Frivillighet Norge ble forhandlet frem i 2011 og er en to-parts samarbeidsavtale der Frivillighet Norge representerer frivillig sektor og KS kommunal sektor. Avtalen inneholder blant annet sentrale prinsipper for samarbeid mellom frivillig og offentlig sektor.

Avtalen er viktig i Frivillighet Norges frivillighetspolitiske arbeid lokalt og regionalt. Partene anbefaler kommunene å utvikle liknende avtaler lokalt og regionalt mellom frivillig og offentlig sektor.

3. Etablere gode møteplasser og tilby lokaler

Det er viktig å etablere gode møteplasser for frivilligheten. Noen kommuner etablerer frivillighetsråd, der alle lag og foreninger kan delta. Slik kan kommuner legge grobunn for en aktiv og voksende frivillig sektor.

Det er stort behov for tilgang på lokaler. 

4. Vær synlige og tilgjengelige for lokale lag og foreninger

En ny rapport om rekruttering i lokallagene, som Frivillighet Norge har gjennomført, viser at 37 prosent opplever at kommunene i svært stor grad ønsker samarbeid. Men 48 prosent av de som er spurt i de ulike lokallagene vet ikke om kommunen har en egen kontaktperson for frivillige organisasjoner.

Et råd til dere som jobber med frivillighet: Gjør dere selv synlige og tilgjengelige. Spesielt viktig nå som det er Frivillighetens år.

62 prosent av alle kommuner oppgir at de har en kontaktperson for lag og foreninger. En oppfordring er at alle kommuner sørger for å ha noen som jobber med frivillighet.

5. Bruk tilgjengelige verktøy for å øke rekruttering

Frivillighet Norge har utviklet et nasjonalt rekrutteringsverktøy for å rekruttere frivillige i den enkelte kommune: Frivillig.no. Her kan alle innbyggere få opp alle oppdrag i frivilligheten i sin kommune.

Det trengs også en innsats for å få med flere deltakere! Kommunen kan gjøre en viktig innsats for å få ut informasjon om aktiviteter og lokallag på nettsiden, kulturhus, bibliotek og liknende. Kommuner kan inngå samarbeid med skoler for å få ut informasjon.

Ungfritid.no er en nasjonal nettside med oversikt over alle fritidsaktiviteter for barn og unge. Vår jobb er å skape synlighet for organisasjonene, som har plass til flere deltakere.

Vil du lære mer om frivillighetsarbeid og få inspirasjon fra andre kommuner?

Bli med i KS-nettverket «Aktiv fritid for barn og unge».

Les mer om hvordan man kan gå frem for å utvikle en frivillighetspolitikk tilpasset din kommune her: www.samhandlingskoden.no. Du kan også melde deg på Frivillighet Norges nyhetsbrev til offentlige ansatte her