- Fritidserklæringen bygger på FN's konvensjon om barns rett til å delta i fritidsaktiviteter uavhengig av foreldrenes økonomiske og sosiale situasjon. KS jobber med å realisere målene i fritidserklæringen, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

Partene forplikter seg

Partene i erklæringen forplikter seg til å jobbe for at alle barn og unge får delta på minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre, uavhengig av for eksempel kjønn, etnisitet, religion, seksuell orientering, funksjonsevne, bosted, og foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon.

- Barn og unge som er aktive i lokalsamfunnet opplever mestring som gir tro på at de kan få til noe i eget liv. Mange av oss har opplevd meningsfull aktivitet i frivillige organisasjoner i oppveksten og vet hva det kan bety for oss, sier Helgesen.

Utenforskap må bekjempes

Fremdeles er det slik at noen barn som vokser opp i lavinntektsfamilier havner utenfor fordi familien ikke har råd til at de deltar på aktiviteter sammen med sine jevnaldrende.

- Utenforskap kan ramme alle og må bekjempes. Kommune-Norge gjør en jobb for å inkludere alle i fellesskapet, men det er likefullt nødvendig at vi blir enda bedre til å inkludere alle inn i sosiale fellesskap og fritidsaktiviteter, sier Helgesen.

Regionale kommunenettverk

Sammen med Bufdir og Frivillighet Norge har KS siden 2019 drevet flere regionale kommunenettverk «Aktiv fritid barn og unge», der kommunene deler gode erfaringer og eksempler. Arbeidet i nettverket har blant annet blitt dokumentert i fire hefter, som skal inspirere til ungdomsmedvirkning og inkluderende aktiviteter for barn og unge.  

Sammen med Bufdir og Frivillighet Norge har KS siden 2019 drevet flere regionale kommunenettverk «Aktiv fritid barn og unge» der kommunene deler gode erfaringer og gode eksempler. Vi har hatt samlinger i Alta, Karasjok, Tromsø, Stavanger, Drammen og Kristiansand. Arbeidet i nettverket har blant annet blitt dokumentert i fire hefter, som skal inspirere til ungdomsmedvirkning og inkluderende aktiviteter for barn og unge.