Råd for etikkarbeid i kommunale selskap

KS har fått utviklet et sett råd for hvordan kommunale selskaper bør jobbe for å hindre uetisk atferd og korrupsjon. Rådene er delt inn i syv sentrale arbeidsområder. Rådene er ment som støtte til ledere og styremedlemmer.

1. Verdier, holdninger og kultur

1. Verdier, holdninger og kultur

Verdier, holdninger og kultur er grunnleggende elementer i arbeidet med å fremme etisk atferd og hindre korrupsjon.

2. Etiske retningslinjer

2. Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer er rettesnorer for håndtering av etiske problemstillinger som oppstår for medarbeidere og styremedlemmer i selskapet. Retningslinjene kan være konkretiseringer av selskapets verdier.

3. Risikoanalyser for å avdekke sårbare områder og prosesser

3. Risikoanalyser for å avdekke sårbare områder og prosesser

Hensikten med risikoanalyser er å finne ut hvordan etikk- og antikorrupsjonsarbeidet bør innrettes og hva som bør prioriteres. Kommunale selskap har begrensede ressurser som skal fordeles på en effektiv måte.

4. Selskapets styre

4. Selskapets styre

Et velfungerende styre som tar ansvar for å følge opp administrasjonen er avgjørende i selskapets arbeid mot uetisk atferd og korrupsjon.

5. Internkontroll med fokus på uetisk atferd og korrupsjon

5. Internkontroll med fokus på uetisk atferd og korrupsjon

Internkontroll handler i prinsippet om å ha kontroll med tjenesteproduksjon og at de sentrale støtteprosessene utføres i tråd med selskapets mål, faglige krav, lover og regelverk.

6. Varslingsordning for å avdekke kritikkverdige forhold

6. Varslingsordning for å avdekke kritikkverdige forhold

Å varsle er å si fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen til noen som kan gjøre noe med det. Begrepet «et varsel» kan omfatte både uformelle, muntlige beskjeder til nærmeste leder, og formaliserte prosesser gjennom skriftlige varslingskanaler.

7. Åpenhet og innsyn for offentligheten

7. Åpenhet og innsyn for offentligheten

Åpenhet og innsyn innebærer at omverden får se hvordan selskapet drives og hvordan beslutninger tas. Åpenhet og innsyn gjør at flere utenfor selskapet, inkludert media, får mulighet til å avdekke eventuelle kritikkverdige forhold.

Om rapporten

Om rapporten

På oppdrag fra KS har Oslo Economics, i samarbeid med Prof. Tina Søreide ved NHH, utviklet et sett råd for hvordan kommunale selskap bør jobbe for å hindre uetisk atferd og korrupsjon. Rådene er ment som en støtte til ledere og styremedlemmer.

Les også råd til kommuner og fylkeskommuner

Les flere artikler

KONTAKT