Som en inngang til materialet nedenfor, se gjerne animasjonsfilmen om Fremtidens kulturskole og benytt gjerne 3 temapakker som er utviklet. 

KS og Norsk kulturskoleråd sparrer gjerne med din kommune om hvordan dette kan benyttes som ressurser i utviklingsarbeid hos dere.  

Ressurser for videre arbeid med Fremtidens kulturskole

Med bakgrunn i erfaringer fra pilotprosjektet, og anbefalinger fra deltakerkommuner, Kulturskolerådet og KS, har vi samlet og utviklet noen ressurser for videre arbeid. De kan blant annet benyttes i lokale utviklingsprosesser, regionale kulturskoleprogram, i Absoluttprogrammet, enkeltkommuner, i kulturskoler og i andre virksomheter.  

Hensikten er å: 

 • Bistå kommunene med kulturskoleutvikling spesielt og samfunnsutvikling generelt, med særlig fokus på oppvekstfeltet og kulturfeltet. 
 • Bidra til å styrke arbeid med medvirkning, bærekraft og samskaping for mer treffsikre og relevante tjenester i kommunene. 
 • Bidra til at barnehage, sfo, skole og kulturskole, samt andre aktuelle aktører, samhandler med mål om helhet og sammenheng i oppvekstfeltet slik at barn og unge opplever å bli sett, å mestre og bli inkludert i gode fellesskap i eget lokalsamfunn. 

Utviklingsprogram – et rammeverk

Rammeverket sier noe om hvordan det kan arbeides med Fremtidens kulturskole.
Det skal bidra til at folkevalgte, administrasjon og ulike aktører i lokalsamfunnet sammen utvikler kunnskap om handlingsrom, roller og ansvar for barn og unges utdanning og oppvekstsvilkår.

Foto: Visuelle notater

Foto: Visuelle notater

Aksjonslæring som metode og tankesett ligger til grunn for hvordan rammeverket er utformet. Samskaping om utvikling av tjenester er sentralt. Samhandling er et viktig kulturtrekk i arbeidet.

 • Rammeverk for regionale program

  Formål   

  • Bistå kommunene med å etablere tankesett og arbeidsmåter som kan styrke de ulike aktørenes rolle og funksjon i fremtidens kommune    
  • Styrke kommunenes kompetanse og kapasitet til å drive utviklingsarbeid lokalt, også på tvers av fag og sektorer 
  • Undersøke hvordan kulturskolen og andre kommunale tjenester kan ha en aktiv rolle som samfunnsutviklere og etablere gode strukturer og arbeidsmåter for dette    

  Effektmål    

  • Kommunene har sterkere fokus på helhetlige tjenester for barn og unge og oppvekstfeltet     
  • Kulturskolen har en klar rolle og funksjon i den enkelte kommune     
  • Kommunene jobber tverrfaglig og tversektorielt og samskaper med andre relevante aktører  
  • Kommunen har tanker om hva en kulturskole med livsløpsperspektiv kan være og bety
  • Kulturskolen er etablert som ressurssenter for hele kommunen     

  Det er mulig for enkeltkommuner og grupper av kommuner å ta i bruk rammeverket. I dette rammeverket legger vi stor vekt på en bred og helhetlig tilnærming til lokalsamfunnsutvikling med utgangspunkt i kulturskolen som utviklingsaktør. Utgangspunktet er samhandling på tvers og god forankring i planer, fag og politiske ambisjoner i den enkelte kommune. I tillegg legges det stor vekt på medvirkning, særlig fra barn og unge og andre interessenter som samhandlingen omfatter 

  Det kan være aktuelt å tilby egne samlinger eller seminar for noen grupper eller innenfor noen tema. Det vil også være mulig for kommuner, regioner og fylker å bruke programmets metodikk på mer avgrensede områder.   

  Det anbefales at programmet gjennomføres innenfor en valgperiode for de lokale folkevalgte. 

  Regionale program

  Kunnskapen som er utviklet i Pilotprosjektet munner ut i et rammeverk, som består av læringsressurser for lokale og regionale utviklingsprogram, særlig basert på samskaping og aksjonslæring. 

  Dette rammeverket, kombinert med relevant tematikk presentert i dialogheftet; «Kommunal samskaping – tjenesteutvikling med kulturskolen som døråpner», er ressurser i det videre arbeidet med fremtidens kulturskole i fremtidens kommune.  

  Kompetansemål etter gjennomført program

  • God rolleforståelse for hva som ligger i de folkevalgtes ansvar for og myndighet til å sikre utvikling av kulturskolen i en helhetlig samfunnsutvikling.  
  • Innsikt i hva som virker inn på innbyggernes, og særlig barn og unges, mestring, deltakelse og rammer for gode liv.  
  • Handlingskapasitet gjennom styringsdokumenter som utvikles i lærende prosesser med medarbeidere, barn og unge, foreldre og andre aktuelle aktører.  
  • Forståelse for de ulike aktørers muligheter og roller i et helhetlig oppvekstmiljø og sammenhenger med andre samfunnsområder.  
  • Innsikt i kulturskolens mulighetsrom og hvordan flere aktører kan bidra til å sette klare mål og forventninger til kulturskolen i samspill og sammenheng med øvrige tjenester og tilbud i kommunen.  
 • Programmets målgruppe

  Programmet retter seg mot folkevalgte og administrative ledere, og det forutsettes at begge grupper deltar. Kommunen setter sammen en utvalgt gruppe som forplikter seg til å delta på alle samlingene i programmet. Det retter seg også mot faglige ansatte og innbyggere.  

  Målgruppen er, for å nevne noen muligheterer: 

  Ordfører, komitéleder, kommunedirektør, kommunalsjef, skolefaglig/barnehagefaglig rådgiver, rektor (grunnskole, kulturskole), barnehagestyrer, medlem av ungdomsråd/elevråd og hovedtillitsvalgt, kulturskolelærer, barnehagelærer, DKS-koordinator – mulighetene er mange. I forberedende samtaler til deltakelse i programmet, sparrer vi om dette. 

  I programmet retter vi særlig oppmerksomheten mot den samhandlingen som er nødvendig for å ivareta ansvaret kommunene har for helhetlig samfunnsutvikling og helhetlig oppvekst. Her er samspillet mellom politikk og administrasjon et viktig område. Skal samspillet mellom de folkevalgte og administrasjonen bli godt, kreves det respekt og aksept for ulike roller. Derfor er det et sentralt poeng at det er politiske representanter i deltakergruppene og/eller i den lokale ressursgruppen.  Arbeidet må imidlertid også følge kommunelovens rammer for skille mellom folkevalgte og administrative organ, og saksbehandlingsregler for disse. Les mer i Kommuneloven - KS 

 • Metode og arbeidsformer

  Programmet bygger på metodikken som er utviklet i pilotprosjektet "Kulturskolen som utviklingsaktør i fremtidens kommune" og består av regionale samlinger og hjemmearbeid i egen kommune. På samlingene vil det være faglige innlegg, arbeid på tvers av kommuner og arbeid i egen gruppe. Her møter deltakerne hverandres praksis på tvers av kommuner og roller, det blir lagt til rette for dialoger og meningsbrytninger, det blir også hentet inn teoretiske aspekter som et grunnlag for kunnskaping, felles forståelse, verdiskaping og utforming av tiltak.  

  Prosessene organiseres i tråd med kommunelovens bestemmelser om roller og ansvar for folkevalgte organ.

 • Utviklingsarbeid innebærer aktiv deltakelse

  Det er viktig med god forberedelse i egen kommune, samt forankring og forpliktelse. Kommunene bør ha en prosess hvor de kartlegger hvilke roller og ansvar ulike aktører i kommunene har for barn og unges helhetlige oppvekst før de deltar i programmet. Om det er andre samfunnsområder kommunen ønsker å knytte til arbeidet i programmet, må selvfølgelig andre roller og aktører inn i kommunegruppen så tidlig som mulig. 

  Til refleksjon

  • For å sikre god forankring i hele «tjenestelandskapet» som vår kommune vil sette fokus på - hvem bør være med i kommunegruppa og hvem deltar i den lokale ressursgruppa?  
  • Hvordan skaper vi aktiv deltakelse på samlinger og i arbeidet i egen kommune?  
  • Hvordan sikrer vi framdrift mellom samlingene?
  • Hvilke behov har vi for lokal skreddersøm?
  • Hvordan sørger vi for en god struktur og tilstrekkelig med avsatt tid?
  • Hvordan budsjetterer vi for pilotperioden for å kunne delta «fullt og helt» på alle samlinger og i det lokale arbeidet?  
 • Tidsplan

  Klikk på bildet for å få stor versjon.

  Dette er et eksempel på hvordan en tidsplan for et utviklingsprogram kan se ut.

Dialogheftet – tematikk for lokalsamfunnsutvikling

I dialogheftet er det skissert konkrete temaer som arbeidet kan bygges rundt. Arbeidet i regionale program, eller i andre sammenhenger. Alle temaene henger sammen, samtidig kan de gjerne brukes hver for seg. Allikevel har vi tenkt en mulig rekkefølge, basert på hva som kan være klokt (ut fra vår erfaring) å ta fatt på først.

Temaene går veldig inn i hverandre, så det kan også være smart å lese gjennom alle før du starter arbeidet med en av dem. Det kan gi enda bedre oversikt, innsikt og forhåpentligvis enda bedre resultater.

Lenkeblokk Icon Her finner du hele dialogheftet (PDF)