Helsetilsynet viser til mangelfull styring og ledelse av virksomheten.

KS ser alvorlig på funnene og mener det er særlig alvorlig at svikt i tjenestene rammer barn og unge i utsatte situasjoner som har behov god hjelp og oppfølging. KS ser at utfordringer knyttet til styring og ledelse av tjenesten samsvarer med et identifisert behov for å styrke lederoppgavene i barnevernet ved tidligere tilsyn, kartlegginger og nyere forskning.  

KS mener Helsetilsynets funn tilsier en forsterket satsing på barnevernet, både gjennom å sikre at tjenesten har nødvendig kompetanse og ressurser og gjennom en satsing på ledelse. Samtidig er det iverksatt en rekke tiltak allerede som vi mener vil styrke kvaliteten i tjenesten, og bidra til å gi barn og unge bedre hjelp. KS mener Helsetilsynets funn tilsier at vi også må diskutere nye og forsterkede tiltak for å styrke barnevernet.  

Barnevernsreformen innebærer en omlegging med vekt på forebyggende tiltak som kan bidra til at barn, unge og familier får tidligere og bedre hjelp. KS støtter reformen, men har gjentatte ganger pekt på at omleggingen er krevende for mange kommuner og særlig for en del kommuner som allerede har et stort press på barnevernstjenesten.  De økonomiske overgangsordningene bør forbedres for å sette kommunene i stand til å levere bedre tjenester.  

KS ser behovet for å styrke ledelsen av barnevernet som et viktig område for å sikre bedre tjenester til barn og unge. Vi har derfor igangsatt flere initiativer knyttet til dette, for eksempel gjennom regionale tilbud til overordnet politisk og administrativ ledelse om nettverksdeltagelse i KS Barnevernløft for å styrke det lokalpolitiske ansvaret for barnevernet, herunder behov for internkontroll som sikrer gode tjenester.

Vi har videre inngått en Intensjonsavtale mellom KS og RKBU-M, NTNU om felles innsats for å styrke god styring og ledelse i barnevernet. Som en del av avtalen har vi gått i gang med et FOU/aksjonsforskningsprosjekt for å utvikle modeller for systematisk lederforankret veiledning for god kvalitet i tjenesten.

KS tilbyr også introduksjonskurs til god barnevernledelse. Vi har her gjennomført tolv seksdagers kurs de siste tre årene og skal i gang med et nytt introduksjonskurs til høsten. Det har vært en stor etterspørsel etter plasser og evalueringene på alle kursene har vært svært gode.

ASSS samarbeid på barnevern ASSS-samarbeidet skal bidra til læring og utvikling i partnerskap mellom de ti største kommunene og KS. Partene i ASSS skal sammen utvikle relevante sammenliknbare styringsdata til bruk i utvikling av tjenestene og planlegging både på kort og lang sikt, drøfte faglige problemstillinger knyttet til økonomistyring og tjenesteproduksjon, utveksle erfaringer om gode løsninger («beste praksis») og aktuelle problemstillinger og skape et velfungerende utviklingsmiljø for å frembringe kunnskap om effektive arbeidsprosesser og tjenester i kommunene.

Iverksatte tiltak vil i kombinasjon med endringer i lovverket og tiltak i den statlige kompetansestrategien for det kommunale barnevernet samlet bidra til å øke kvaliteten i tjenestene. Det er viktig å merke seg at utvelgelsen av barneverntjenester er gjort ut fra Statsfortvalterens risikovurdering. Det er derfor ikke et representativt utvalg av barneverntjenester det er ført tilsyn med. KS imøteser likevel en dialog om hvordan vi på kort og lang sikt sammen kan bidra til en bedre barneverntjeneste, eksempelvis gjennom forsterkning av allerede igangsatte tiltak for bedre ledelse, nødvendige ressurser og nye tiltak.