Se også

Lenkeblokk Icon Nasjonal videreutdanning for barnevernledere

Institutt for psykisk helse v/ Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - Psykisk helse og barnevern Midt-Norge, NTNU og KS har inngått en intensjonsavtale for  å styrke profesjonaliseringen av lederoppgavene i det kommunale barnevernet.

Lenkeblokk Icon Les intensjonsavtalen her

Ny barnevernlov stiller sterkere krav om at kommunens ledelse følger opp hvordan de lovpålagte tjenestene på feltet blir gitt, og krav om veiledning i barnevernet gjelder fra 2022.

Samarbeidet skal blant annet omfatte et forsknings- og utredningsoppdrag og styrke kommunal ledelse samt undervisning og formidling. Konkret innebærer dette:

  • Utvikle ny kunnskap om hvordan god styring og ledelse kan styrkes, utøves og skape kvalitet i arbeidet med utsatte barn og unge
  • Samarbeide om utvikling, spredning og deling av verktøy som vil bidra til god styring og ledelse i det kommunale barnevernet
  • Utvikle kunnskap som kan tas direkte inn i utdanningen av barnevernledere og evt. profesjonsutdanningene
  • Bidra til å utvide forståelsen av hva det betyr å være leder i en politisk styrt organisasjon og hvordan bidra til en god dialog med politisk ledelse i egen kommune

Samarbeidet skal videre bidra til å utvikle og profesjonalisere lederoppgavene i barnevernet:

  • Felles FoU samarbeid ift. ledelse og utvikling av tjenester av utsatte barn og unge
  • KS bidrar inn i barnevernlederutdanningen ift. forholdet mellom politikk og administrasjon og hvordan bidra til en god forståelse og dialog med folkevalgte om kommunens barnevern
  • Institutt for psykisk helse v/ RKBU Midt-Norge bidrar inn for å styrke tjenestestøtte, forskning, undervisning og formidling ift. barnevernledelse og utvikling av barnevernet som fagfelt

Om samarbeidet

Hensikten med samarbeidet er å styrke god styring og ledelse i det kommunale barnevernet.

Det stilles store krav til ledelse og utvikling av barnevernet og det helhetlige oppvekstfeltet i kommunene fremover. Fagfeltet er i endring med en barnevernreform som fra 2022 (Prop. 73L) gir kommunene et økt faglig og økonomisk ansvar for barnevernet. Endringene skal bidra til økt vekt på forebygging og tidlig innsats. Kommunens styring og ledelse vises til som en sentral faktor for et godt barnevern og ses som en forutsetning for å lykkes i møte med større ansvar.

For å utvikle kunnskap som blant annet kan tas i bruk ved utdanningen av kommunale ledere, vil KS inngå et formelt samarbeid gjennom en intensjonsavtale med / Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - Psykisk helse og barnevern Midt-Norge, NTNU. De arbeider med tjenestestøtte (kvalitetsheving til tjenester som jobber med barn og unge på tjenestens initiativ), forskning, undervisning og formidling.

Nytt FoU-prosjekt om styrket lederforankret veiledning i barnevernet

Det mangler kunnskap om hvordan veiledning og oppfølging av de kommunale barnevernstjenestene faktisk gjennomføres. Det er et mål at samarbeidet og resultatene fra forskning kan bidra til en styrking av barnevernledelsesfeltet og helt konkret til utarbeidelse av modeller for lederforankret veiledning av ansatte. Samarbeidet vil bidra til at KS som interessepolitisk aktør, utviklingspartner for kommunene og arbeidsgiverorganisasjon bidrar til god styring og ledelse i det kommunale barnevernet og utvikling av verktøy som kan understøtte medlemmenes arbeid. Det vil også kunne understøtte RKBU sin rolle som pådriver innen forskning, utvikling og tjenestestøtte innenfor barnvernledelse og fagfeltet knyttet til utsatte barn og unge.