Vi må våge å stå i spenningen mellom det nye og det gamle

Thomas Hoholm, BI

I denne filmen treffer du Thomas Hoholm, instituttleder for strategi og entreprenørskap ved BI, Micco Grönholm, fremtidssjef i Helsingborg kommune i Sverige og Øyvind Henriksen, kommunedirektør i Nordre Follo kommune. De forteller om betydningen av å våge å utforske det ukjent for å mestre omstilling og skape nye løsninger.

Se Thomas Hoholm "Hvordan øke endrings- og innovasjonskapasiteten – hvordan våge mer?

Nye utfordringer, økt kompleksitet og høyere tempo krever nye måter å tenke og lede på. Samfunnsendringer gjør at kommuner og fylkeskommuner må finne nye måter å løse samfunnsoppdraget på.  

Vi kan ikke løse vår tids største samfunnsutfordringer ved å gjøre mer av det samme. Stadig mer komplekse og sammensatte oppgaver legger press på ressurser og krever eksperimentering, nytenkning og innovasjon.

For å finne nye, bærekraftige løsninger på komplekse og sammensatte samfunnsutfordringer må vi i større grad våge å bevege oss inn i det ukjente og bryte etablerte mønstre. Det betyr at vi noen ganger vil gjøre feil og ikke få de resultatene vi håpet på. Men det gir oss samtidig gode muligheter til læring og forbedring. 

For å få til dette trenger vi ledere som viser tillit og støtter medarbeiderne sine gjennom å legge til rette for å utforske, teste, justere og utvikle nye løsninger på tvers av faggrenser, tjenesteområder og forvaltningsnivåer i samhandling med andre aktører.

Det kan også kreve at vi for eksempel holder ledere ansvarlige for å oppnå gode resultater på tvers av tjenester og tjenesteområder. Mange innovasjonsutfordringer i kommunene må løses på tvers.

Vår redsel for å gjøre feil er bygd inn i våre organisasjoner, både strukturelt og kulturelt Micco Grônholm, Helsingborg kommune, Sverige

Nye utfordringer krever nye løsninger. Da koronapandemien rammet oss, viste mange kommuner at de var i stand til å «riste» opp i gamle vaner og tenke helt nytt. Erfaring viser også at det å søke nye former for samhandling med andre aktører, å utvikle en innovasjons- og læringskultur og å ta i bruk nye digitale løsninger er gode virkemidler for å våge seg inn på ukjente spor. 

Partnerskap for radikal innovasjon løser samfunnsutfordringer i samarbeid med andre. Det handler om innovasjonsarbeid som er for stort for den enkelte kommunen, og som krever samhandling på tvers av sektorer og profesjoner.

Innovasjon er forandring som gjør at ting blir løst på nye og mer hensiktsmessige måter 
– nytt, nyttig og nyttiggjort. Begrepene innovasjon og nyskaping handler om å våge, tørre, prøve, teste, feile og ikke minst lære underveis. Det er lov å gjøre feil, men vi må lære av det.  

Ledere har en viktig rolle i å fremme innovasjon. Folkevalgte må gi nødvendig handlingsrom og etterspørre nye løsninger, og administrative ledere må definere utviklingsbehov sammen med andre og etterspørre og verdsette nye ideer og arbeidsmetoder. Et eksempel er å gjøre anskaffelser mer funksjonsbaserte (behovs-/problembaserte), slik at vi åpner for innovative løsninger.

Å bruke tid på å utforske innbyggernes og næringslivets behov gir større innsikt i behovene og gjør det lettere å se nye muligheter i hverdagen. For at ledere og medarbeidere skal våge å utfordre det bestående, er det avgjørende at de opplever psykologisk trygghet og en kultur som verdsetter nyskaping og gir rom for utprøving og å ta risiko. 

Like viktig er en organisasjonsstruktur som fanger opp gode ideer aktivt og smidig og sikrer at de gode ideene blir videreutviklet. Gode relasjoner internt mellom ledere og medarbeidere som vil finne nye løsninger, er det som i aller størst grad fremmer innovasjon i kommunal sektor. 

Kommunesektoren trenger også regionale og nasjonale arenaer for eksperimentering som gir systemer for læring, skalering og implementering. Det krever en systematisk tilnærming slik at vi slipper å gjenta de samme feilene eller finne opp varianter av den samme forbedringen. 

Omstillingstakten i arbeidslivet gjør at ledere i større grad må våge å initiere og lede større og raskere gjennomgripende omstillinger. Det kan oppleves som utfordrende å skape trygghet og motivasjon for endring når arbeidsoppgaver blir automatisert og medarbeidere må omstilles til andre jobber eller står i fare for å bli overtallige.

Lenkeblokk Icon Lederutfordringer i digitale omstillingsprosesser

Spørsmål til refleksjon

Å våge for å utfordre det bestående 

  • Hvordan rigger vi oss for en raskere omstillingstakt i samfunnet?
  • Hvordan skaper vi en kultur for å utfordre de etablerte måtene å løse oppgavene på?
  • Hvordan håndterer vi motstand og konflikter i vår organisasjon?

Å våge for å prøve og feile

  • Hvordan gir vi rom for eksperimentering og for at noe av og til går feil?
  • Hva blir medarbeidere og ledere anerkjent for i det daglige arbeidet? 
  • Hvordan verdsettes de som gjør sakene slik det alltid er blitt gjort? 

 

Lenkeblokk Icon Nyskapende arbeidsgivere - bokmål Lenkeblokk Icon Nyskapende arbeidsgivere - nynorsk