For å organisere oss og samhandle på tvers, trenger vi tre ting: felles hensikt, felles ressurser og felles spilleregler

Vegard Kolbjørnsrud, BI

Hvordan skape en plattform for felles samhandling? Faglig påfyll fra Vegard Kolbjørnsrud og refleksjoner fra Ålesund kommune ved kommunedirektør Astrid Eidsvik.

Samhandling er avgjørende for å finne de nye løsningene som kan bidra til å skape framtidens samfunnsutvikling og velferd. Hvordan kan vi jobbe sammen for å løse framtidens utfordringer? Kommuner og fylkeskommuner har store kontaktflater og samhandler med mange aktører. Hvordan kan vi utvikle tjenester for eksempel innenfor velferd og byggesaker i samspill med innbyggerne og nye aktører?

Å samhandle i denne sammenhengen handler om hvordan ulike ressurser og fag kan spille sammen i et positivt spill for å etablere nye nettverk og samspillsarenaer. Forskning viser at samhandling på tvers av etablerte skillelinjer krever at vi er tydelige når det gjelder felles hensikt, felles spilleregler og felles ressurser. Da trenger vi ikke å detaljstyre samhandlingen, den kan i stor grad være selvorganisert. Samhandling fungerer best når den bygger på tillit, åpenhet og likeverd mellom personene. Det kan handle om å våge, ta risiko, eksperimentere, lære og dele kompetanse for å oppnå et felles mål.

Bærekraftmål 17, samarbeid for å nå målene, i praksis handler det om å gå fra ord til handling Astrid Eidsvik kommunedirektør Ålesund kommune

Kommunesektoren blir utfordret på å løse oppgaver på nye måter og har derfor behov for å være i aktivt samspill med omgivelsene. Skal kommunesektoren gå fra å levere tjenester til å skape velferd og bidra til samfunnsutvikling sammen med innbyggerne/brukerne, må vi prioritere høyt ferdigheter innenfor samhandling, samarbeid og evne til å bygge gode relasjoner.

Kommunesektoren har behov for nye svar på de vanskeligste samfunnsutfordringene. Løsningene finnes ofte i nye former for samarbeid og samhandling med nye aktører, og gjerne på tvers av skiller som offentlig/privat, myndighet/lokalsamfunn eller stat/kommune. Samarbeid handler også om å avgi makt og å være raus for å oppnå felles ambisjoner. I tillegg krever det forståelse for hverandres kultur.

Samskaping beskriver et nytt perspektiv på hvordan vi kan jobbe sammen for å løse samfunnsutfordringene. Gjennom samskaping kan kommunen endre sin rolle ved å se på innbyggerne som kompetente mennesker og eksperter på eget liv. Hvis vi legger samskaping til grunn som styringsfilosofi, vil det utfordre alle rollene i en kommune eller fylkeskommune. Vi bør justere rollene som både folkevalgt, leder, tillitsvalgt, medarbeider, bruker og innbygger når vi legger et slikt perspektiv til grunn.

Kommunens oppgave er ikke først og fremst å føre innbyggerne gjennom livet, men å gjøre mulig et godt liv basert på egenverd, mestring og aktiv bruk av egne ressurser. En bærekraftig kommune bidrar til god samfunnsutvikling og tillit til lokaldemokratiet.

Koronapandemien har vist at effektive digitale samhandlingsverktøy også kan bidra med datautveksling, sosiale plattformer, arbeidsrom for dokumenter og møter via video. Mange har opplevd at godt digitalt samarbeid har gjort det mulig å gjennomføre nye tiltak i høyt tempo. 

Fordi partene i arbeidslivet har gode relasjoner, kunne vi under pandemien iverksette omstillinger  raskt og effektivt. Et godt samarbeid med tillitsvalgte er en forutsetning for å lykkes med omstilling og innovasjon. Gode relasjoner og tidlig involvering av tillitsvalgte i omstillingsarbeidet kan gi kraft til prosessene.

Vellykket samhandling forutsetter at vi er enige om felles ambisjoner og har tillit til at de andre deltakerne bidrar med sitt for å innfri de felles målene. Vi utvikler og mobiliserer kompetanse i økende grad rundt oppgaver som krever tett samhandling, og det er viktig å utnytte det at vi har forskjellige erfaringer og kunnskap.

Forskning viser at følgende egenskaper er viktige for ledere for å kunne skape samhandling og godt samarbeid og bygge nettverk med nye aktører:

 • Lederne må være tydelige på retning og verdier og gi stor autonomi til medarbeiderne i utførelsen av oppgavene.
 • Lederne må forstå medarbeidernes behov for å ha autonomi, oppleve mestring, være kreative og være myndiggjort i jobben.
 • Lederne må være bevisst det relasjonelle i samhandlingen, hvordan de skaper likeverdighet, energi og kvalitet i relasjoner.
 • Lederne må skape åpenhet og nysgjerrighet og gi mot til å ignorere tradisjonelle grenser og siloer for samhandling.

Samhandling: refleksjonsspørsmål

 • Hva er de felles målene, spillereglene og ressursene som gjør samhandling mulig?
 • Hva gjør vi for å skape en kultur for samhandling og samarbeid internt og eksternt?
 • Hvordan er vi gode rollemodeller for god samhandling og godt samarbeid?
 • Hvordan legger vi til rette for godt samarbeid med tillitsvalgte?

Litteratur

 • Edmondson, A.C. (2003): Speaking up in the operating room: How teams leaders promote learning in interdisciplinary actions teams. Journal of management studies, 40(6) 1419-1452
 • Dutton, J.E. (2003): Fostering high quality connections through respectful engagement. Stanford social Innovation Review ,54-57.
 • Dutton, J.E. (2003): Energize your workplace: How to create and sustain high- quality connection at work. Jossey-Bass.
Lenkeblokk Icon Nyskapende arbeidsgivere - bokmål Lenkeblokk Icon Nyskapende arbeidsgivere - nynorsk

Se seminaret «Smart og smidig samhandling» som vi gjennomførte på Arendalsuka her: