10-FAKTOR er et verktøy for utvikling av medarbeidere, ledere og organisasjonen. Det er til nå 263 kommuner og 4 fylkeskommuner som benytter undersøkelsen.

10-FAKTOR er skreddersydd for kommunesektoren. Undersøkelsen er både medarbeiderskaps- og ledelsesorientert og fanger opp viktige faktorer på medarbeider-, gruppe-, organisasjons- og ledernivå. Resultatene skal danne grunnlag for medarbeider-, organisasjons- og lederutvikling.

10-FAKTOR er et forskningsbasert verktøy for å måle ti faktorer som er avgjørende for å oppnå gode resultater – og som kan påvirkes gjennom målrettet utviklingsarbeid. Faktorene er teoretiske begreper som måles ved hjelp av et avgrenset antall påstander/måleindikatorer. Man skal svare fra 1 (svært uenig) til 5 (svært enig) på disse påstandene. Svarskalaen følger internasjonal standard for slike undersøkelser.

Lenkeblokk Icon Les mer om 10-Faktor

Hvordan fungerer 10-FAKTOR? Funn fra en kartlegging

På oppdrag fra KS har Agenda Kaupang kartlagt hvordan

  • kommuner følger opp resultatene av medarbeiderundersøkelsen
  • hvordan kommuner arbeider med slik oppfølging
  • synliggjøring av tiltak som benyttes

Det er tydelig at oppfølgingsarbeidet er det mest krevende. Det er variasjoner mellom de ulike kommunene og de ulike tjenestene. Det kommer tydelig frem at oppfølgingen av undersøkelsen er sårbar og konkurrerer med mange andre oppgaver som er pålagt lederne, som for eksempel arbeid med omstilling, nedbemanning og kommunesammenslåing. 

Forskerne har også observert variasjoner i medarbeidernes muligheter for å delta på samlingene der deltakerne skal arbeide med tiltak. Skoler har «interntid», men innen helse- og omsorgstjenesten med døgnkontinuerlig drift er det krevende å få samlet ansatte.

En av utfordringene ser ut til å være bevisstheten rundt bruken av 10-FAKTOR:

  • Hvorfor gjør vi dette?
  • Hva er 10-FAKTOR?
  • Hva er det som skal måles helt konkret?
  • Hvordan skal vi bruke resultatene i undersøkelsen?

Lederne som har reflektert rundt disse punktene i forkant av undersøkelsen, har mye bedre forutsetninger for å få god nytte av den. En støttende lederstil gir også gode forutsetninger for å lykkes med 10-FAKTOR som prosess.

Forskerne fant at i hvilken grad ledere har tillit blant ansatte og utøver relasjonell ledelse ser ut til å ha betydning for om 10-FAKTOR-prosessen blir gjennomført etter intensjonen og for om de ansatte er fornøyde med prosessen.