På oppdrag fra KS har PwC undersøkt sju organisasjoner for å få kunnskap om hva som skal til for å lykkes med digitale omstillinger. Prosjektet belyser hvilke utfordringer ledere møter ved omlegging til en digital arbeidshverdag. Resultatene er analysert og sammenstilt som ni gode råd for å lykkes med digitale omstillingsprosesser. 

- Nå har vi fått identifisert ulike suksesskriterier ved digital omstilling. Dersom vi skal lykkes i å utvikle noe nytt, må vi også tørre å bevege oss inn i det ukjente. Det betyr at vi noen ganger vil gjøre feil, og ikke får de resultatene vi håpet på. Vi som politiske ledere må gjøre det lettere å tørre å prøve nye ideer og modeller, sier Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS.

Lenkeblokk Icon Les hele rapporten: Lederutfordringer i digitale omstillingsprosesser

Ni gode råd til ledelse i digital omstilling

Digitaliseringen kan hjelpe kommunesektoren til å gjøre innbyggertjenestene bedre og mer effektive. Men hva må egentlig til for å lykkes med en slik digital omstillingsprosess? Rådene er basert på erfaringene fra de syv casene, og ikke fra et bredt eller representativt utvalg. Vi tror likevel at rådene fra disse organisasjonene også kan være nyttige for andre.

 1. Politisk og administrativ ledelse må ta aktivt eierskap til den digitale omstillingen
 2. Alle ansatte må involveres i omstillingsprosessene
 3. Gi handlingsrom til ildsjeler og endringsagenter
 4. Digitalisering må henge sammen med utvikling av en lærings- og innovasjonskultur
 5. Digital omstilling handler om å vurdere dagens arbeidsprosesser og organisering på nytt
 6. Rekrutter spisskompetanse og legg til rette for kontinuerlig læring på arbeidsplassen
 7. Gevinster må planlegges tidlig og følges opp over tid
 8. For å gi kraft til digitaliserigsprosjekter bør det etableres egne program ved siden av ordinær drift
 9. IT-prosesser og anskaffelser må forankres i overordnet ledelse

 Les mer om de ni gode rådene.

Store krav til ledelse

Digitalisering er høyt opp på den strategiske agendaen i kommunal sektor, som tilbyr stadig flere digitale tjenester. Samtidig viser rapporten at arbeidet ikke går like fort som ønsket. Hvor langt de ulike kommunene har kommet, avhenger av kommunestørrelsen. De store kommunene leder an.

En digital kommune setter innbyggerne i sentrum, standardiserer og automatiserer prosesser, anvender korte og eksperimenterende utviklingsprosjekter og bruker data i sine tjenestetilbud. Dette utfordrer gjerne dagens arbeidsmåter og organisering, og stiller store krav til strategisk ledelse.

Sju organisasjoner er undersøkt 

Funnene i rapporten bygger på en kartlegging av digital omstilling i syv caseorganisasjoner:

 • Bergen kommune
 • Bærum kommune
 • Trondheim kommune
 • Oslo kommune
 • NAV
 • Trondheim parkering 
 • Sparebank 1 SR-bank

Alle virksomhetene har kommet langt i sin digitale omstilling, og har erfaringer og kunnskap som norske kommuner kan ha nytte av.