I løpet av dagen delte kommunen også sine erfaringer med mobilisering av kompetanse, endringsvilje blant ansatte og erfaringer på tvers i kommunen.

Lena Stormo er prosjektleder for Tørn og fagleder for turnus- og bemanningsplanlegging i Tromsø kommune. Sammen med seksjonsleder Margrethe Kristiansen har de vært tett på Tørn-arbeidet og startet innledningsvis med å gi oss en liten oversikt over hvordan de har jobbet med Tørn og breddet ut til forskjellige avdelinger i kommunens helse og omsorgstjenester. Avdelingsdirektør Magne Nicolaisen innledet også med å fortelle om utfordringsbildet og hvordan de har jobbet med å være i stand til å møte utfordringene i kommunens helse- og omsorgstjenester.

Tjenesteområdene som har vært med i pilotene ble også invitert for å presentere sitt arbeid med dette. De fortalte også om sin motivasjon for å delta i Tørn og hvilke gevinster og resultater som er oppnådd til nå. 

Kommunen er med i to av pilotene i Tørn som omhandler oppgavedeling og organisering av arbeidet og arbeidstiden.

Fra 2021 til 2022 har Tromsø kommune vært med i Tørns pilot 2 som omhandler ny organisering av arbeidet – gjennom nye verktøy for å skape heltidskultur. Avdelingene Fergeveien og Blåmann er med i dette pilotarbeidet.

Fra 2022-2023 deltar i tillegg 6 enheter fra Tromsø kommune i den tredje piloten i Tørn, også kalt «det store læringsnettverket». Denne piloten tar sikte på syv samlinger i regi av KS, med fokus på verktøy for gjennomføring av enhetsvise prosesser for ny organisering av arbeidet.

Flere enheter i Tromsø kommunes tjenester er også i gang med utprøving av ny oppgavefordeling av arbeidet, i tillegg til egne sykepleierteam. Denne utprøvingen finner sted i Sentrum hjemmetjeneste, og Otium bo- og velferdssenter.

Foto: KS

Ansatte fra MV100 Kartleggingsboliger (Enhet for psykisk helse og rus) fortalte hvordan de blant annet jobber med organisering av arbeidet i form av langturnus for å sikre kontinuitet og kvalitet i tjenesten. 

Suksesskriterier fra Sør-Tromsøya sykehjem og Midtbyen hjemmetjeneste

Sør-Tromsøya sykehjem har vært godt involvert i Tørn-arbeidet med ny turnusplanlegging i pilotavdelingen Blåklokke. Enhetsleder Elisabeth Meløy fra Sør-Tromsøya sykehjem fortalte om dette endringsarbeidet. Meløy pekte på like tjenester til beboerne, ivaretakelse av personalet og fleksibel turnus tilpasset den ansattes livssituasjon som motivasjonsfaktorer for å bli med i Tørn.

I Sør-Tromsøya sykehjem har de gått fra 12-ukers ordinær rullerende turnus til en kalenderturnus på 26 uker. I denne overgangen fikk ansatte som ønsket det, en høyere stillingsprosent. Vaktlengden ble også økt fra 6 til 7 timer, med vakter som starter og slutter mer likt.

Selv om det var utfordringer med manglende rekruttering og skjev fordeling av helsefag på helg, var det likevel gode resultater med ny turnus. I følge enhetsleder Meløy, var et engasjert verneombud og ledelse som involverte ansatte i endringen to av grunnene til at dette fungerte så godt. Ledelsen var tett på under hele prosessen og satte opp egne Tørn-møter underveis. Tilbakemeldingene fra ansatte var også svært gode. Her meldte flere at den nye turnusen reduserte stress på slutten av dagvakten, de hadde en mer forutsigbar arbeidstid hvor de kunne følge opp beboere på en god måte, og generelt bedre flyt og kontinuitet for tjenesten.

I Sør-Tromsøya sykehjem har det jobbet med nye arbeidstidsordninger. Hør avdelingsleder og verneombud fortelle mer om hvordan de har jobbet her. 

Sør-Tromsøya sykehjem har også etablert sitt sykepleierteam og er godt i gang med kompetansehevende tiltak blant de øvrige yrkesgruppene.

I etableringen av sykepleierteam har de også fått en økning i antall sykepleiere. Tallet har økt fra 7 til 9 og skal nå dekke både dag, kveld og natt. Planen videre er å bygge kompetanse for helsefagarbeidere og assistenter.

Midtbyen hjemmetjeneste presenterte noen av sine suksesskriterier i arbeidet med oppgavedeling. De har gjort oppgavekartleggingen og jobber nå med oppgavefordelingen. Hjemmetjenesten valgte blant annet å starte med oppgavedeling i tre avdelinger med omsorgsboliger. Grunnen til dette var at de hadde utfordringer med å rekruttere og stabilisere fagpersonell, i tillegg til at de så en stor forskjell på fagpersonell og driften mellom avdelingene. Løsningen ble etablering av ny oppgavedeling og sykepleierteam i omsorgsboliger, og økt kompetanse på enheten.

Ny oppgavefordeling var et resultat av en spørreundersøkelse som ble sendt ut til sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere og assistenter. Da hjemmetjenesten mottok svarene fra undersøkelsen ble det avdekket at alle gjorde alt. Arbeidsgruppen jobbet derfor sammen for å fastslå tidligere og ny oppgavedeling. I dette arbeidet brukte de en visuell metode med post-it lapper som hovedverktøy. Her fikk hver yrkesgruppe en egen post-it farge.

Resultatene og tilbakemeldingene med ny oppgavedeling og etablering av sykepleierteam har vært vellykket. Fagutviklingen er større, og de ansatte har mer direktetid til beboerne. Hensikten med denne utprøvingen har vært å gi ansatte en følelse av autonomi, faglig trygghet og leder- og kollegastøtte i arbeidet deres.

Foto: KS

Arbeidsgruppen fra MV100 kartleggingsboliger feiret inngått 10-12 (4) avtale med sentrale forbund og kan jobbe videre med sin langturnus. Fra venstre: Liv Gjertsen, Kristin Anette Hanssen, Heidi Karjalainen, Julie Kristine Nielsen.