I regi av det nye KS-prosjektet Tørn – Sammen om fremtidens helse og omsorg har konsulentselskapet KPMG utarbeidet en rapport. Den samler erfaringsbasert kunnskap i 30 kommuner om ulike initiativ for økt bærekraft i omsorgstjenesten. Slike initiativ kan for eksempel være ulike arbeidstidsordninger, oppgavedeling mellom faggrupper som gjør bedre bruk av tilgjengelig kompetanse, bruk av velferdsteknologi, og involvering av frivillige og brukere i tjenesten. Arbeid med heltidskultur er også et viktig tiltak.

Heltid  - en fordel for brukere og ansatte

Rapporten viser at det jobbes godt, konstruktivt og ressurseffektivt for å sike fremtidens omsorgstjenester lokalt. Det er stort fokus på å skape brukeropplevelser preget av at riktig kompetanse brukes på riktig sted, og på at dette krever en gjennomtenkt tilnærming til intern kompetansebygging og arbeid med å øke heltidsandelen. Høy heltidsandel betyr færre ansatte å forholde seg til for den enkelte bruker, og bedre mulighet for kommunen til å jobbe systematisk med kvalitet gjennom å sette inn den riktige kompetansen til riktig tid. Flere kommuner trekker frem bruk av langvakter som et godt virkemiddel for å øke heltidsandelen, og for å oppnå treffsikre og bærekraftige omsorgstjenester. Relativt få kommuner har kommet i gang med å gjøre forsøk med annen deling av oppgaver mellom yrkesgruppene i omsorgstjenesten for å bruke tilgjengelig spisskompetanse på best mulig måte.

Ønsker bedre kompetanse på bemanningsledelse

Kommunene i undersøkelsen melder om et behov for blant annet bedre kompetanse på bemanningsledelse. Det oppleves komplisert å se arbeidstidsordninger i sammenheng med heltidskulturarbeid, bruk av kompetanse og organisering av arbeidsoppgaver, og å jobbe med dette i praksis gjennom turnusplanlegging.

Rapporten utgjør deler av kunnskapsgrunnlaget i Tørn-prosjektet. Les rapporten her: 

Lenkeblokk Icon Prosjekt Tørn: Sammen om fremtidens helse og omsorg

Les mer om Tørn-prosjektet