Vadsø kommune takket ja til å delta som en av åtte pilot-kommuner i Tørn-prosjektets pilot om ny oppgavedeling i 2021. Bakgrunnen for deltakelsen i Tørn er kommunens utfordringsbilde knyttet opp til bemanning, rekruttering og oppgavedeling ved seksjon for heldøgns botilbud. Piloten om ny oppgavedeling ble gjennomført på fra september 2021 til desember 2022.

Før de kom ordentlig i gang med Tørn-arbeidet, var prosjektleder Bodil Dahl Monsen tidlig på plass for å hospitere og få en oversikt over arbeidsplassen og organiseringen. I denne prosessen ble fokuset rettet mot å fordele arbeidsoppgavene best mulig i arbeidshverdagen.

Vel så viktig har det vært å styrke rollen til sykepleier, helsefagarbeider og assistent. Dette innebærer å skape en forutsigbar arbeidshverdag for de ansatte slik at de i større grad tar i bruk sin kompetanse, og å få på plass tiltak slik at fagkompetanse brukes mest mulig hensiktsmessig for tjenestemottakeren.

Avdekket mulighetsrommet

Da de kom i gang med prosessen, kartlagte de først arbeidsoppgavene på seksjonen og avdekket behovet for kompetanseheving. De har også sett på forbedring av prosedyrer for ansvarlig vakt. I arbeidet med kompetanseheving benyttet seksjonen seg av KlinObsKommune trinn 1 som et av flere kompetansehevende tiltak i kommunen. KlinObs, som står for klinisk observasjonskompetanse, er en trinnvis kompetansemodell for å øke klinisk observasjonskompetanse blant helsepersonell.    

I prosesskartleggingen laget de en god oversikt over hvilke arbeidsoppgaver som gjennomføres på hver vakt. Både ledere og medarbeidere fikk satt ord på problemområder som kanskje ellers kunne blitt forbigått. Dette avklarte mulighetsrommet og var retningsgivende for å jobbe med utprøving av ny oppgavedeling.

Stor måloppnåelse 

Prosjektansvarlig for Tørn og seksjonssjef for Heldøgns- botilbud, Unni Pedersen Stock melder at de har fått mange positive resultater som følge av den prosessen de har fått være med på. I dag har seksjonen avdekket behov for nærværsledelse og for lederstøtte. De lager også ny opplæringsplan for nyansatte og vikarer, samtidig som de endrer på turnuser og vurderer årsplaner. Parallelt med det har de også startet arbeidet med å se på «felles sykepleier-team», og satt i gang et opplegg for ny oppgavedeling.

I ny oppgavedelingen skal helsefagarbeiderne i større grad foretar målinger av brukerne og sykepleierne får tid til å ivareta oppgaver som krever sykepleiekompetanse for å løse.

Denne nye oppgavedelingen har gitt en gevinst ved at helsefagarbeiderne nå har ansvaret for god og systematisk pårørendekontakt.

Vadsø kommune skal fortsette Tørn-arbeidet ved å anvende metodikken de har lært gjennom Tørn. Det jobbes også kontinuerlig med å optimalisere bemanningsplanleggingen for det nye sykehjemmet og hele sektoren for helse, rehabilitering og omsorg.

Vadsø kommunes beste tips til utviklingsarbeidet.

Omstilling tar tid

God kommunikasjon er essensielt

Få ledelsen på banen

Bruk en smidig tilnærming