Til hovedinnhold
Tørn

Tørns digitale verktøykasse

Om få år blir det dobbelt så mange over 80 år og færre i yrkesaktiv alder. Mange kommuner har allerede utfordringer med å finne kompetansen de trenger. Tørns digitale verktøykasse inneholder blant annet veiledere om oppgavedeling og arbeidsorganisering.

I denne digitale verktøykassen finner du nyttige fremgangsmåter og verktøy for
utviklingsarbeid. Hensikten er at din kommune skal lykkes med å levere tjenester av høy
kvalitet i årene som kommer.

 

Medarbeiderne er nøkkelen til en god helse- og omsorgstjeneste 

De er en viktig, men knapp ressurs som må benyttes best mulig. Det innebærer at den varierte kompetansen må brukes på rett
sted til rett tid – og at flere må jobbe i større stillinger.
 
Den helsefaglige kompetansen må også heves ved å legge til rette for faglig utvikling. På den måten ivaretas alle oppgaver
med høy fagkompetanse og trygghet.
 
I det nasjonale Tørn-prosjektet har vi de siste årene utforsket hvordan kommuner kan gjøre nettopp dette ved å organisere
arbeidet og arbeidstiden på nye måter.
 
Ressursene i den digitale verktøykassen er utviklet i dette prosjektet. De er testet og evaluert sammen med kommuner
i hele Norge. Innholdet er basert på råd fra fageksperter på temaer som endringsledelse, kartleggingsmetodikk og
bemanningsplanlegging.
 
I veilederen om ny organisering av arbeidet i arbeidstiden rettes en særlig stor takk til Ringerike, Tromsø, Sandefjord, Midt-Telemark og Larvik kommune som har bidratt med erfaringer og innspill i arbeidet. Denne bygger også på forskning på feltet- særlig forskning fra Fafo ved Leif Moland og Kjetil Bråten.
 
Vi liker å si at verktøykassen er råd og fremgangsmåter tuftet på «beste praksis».
Vårt viktigste budskap er at utviklingsarbeid krever mot til å prøve, feile, lære og endre.
 
Med bred involvering av dyktige medarbeidere, tålmodighet og vilje til å endre, kommer dere langt.
 
Før dere setter i gang, vil vi dele noen viktige og erfaringsbaserte prinsipper som sikrer et
vellykket utviklingsprosjekt:
 
Involvering: Det er medarbeiderne som kjenner brukerne og oppgavene best. Derfor er det
viktig å involvere dem i prosjektet fra dag én. Denne digitale verktøykassen hjelper dere med det.

Forankring: Sørg for at utviklingsarbeidet er forankret i kommunen, både politisk og administrativt.
Prosjektet må ha et mandat og klare mål, og det må settes av nok ressurser.

Ressurser: Det tar tid å utvikle og iverksette ny organisering av oppgaver, arbeidet og arbeidstiden.
For at medarbeidere skal bidra til å finne nye, gode løsninger, må de ha tid i arbeidshverdagen.

Start smått – utvid over tid: Start med ett eller to tjenestesteder fremfor å ta alle samtidig. Endring
tar tid, og det er ofte nyttig å høste gevinster før arbeidet utvides på sikt.

Godt partssamarbeid: Profesjonene som berøres er viktige støttespillere, og bør inkluderes i
utviklingsarbeidet.

Finn løsningen som passer for dere: Det er sjelden lurt å kopiere løsninger andre har lykkes med.
Følg metodikken og bruk tid på kartlegging. Hvert tjenestested er unikt, enten dere jobber med ny
organisering av arbeidet og arbeidstiden eller oppgavedeling.
 
 

Velkommen til Tørn, og lykke til med endringsarbeidet!

Suksesshistorier

Det er alltid nyttig å lese andres erfaringer når vi tar fatt på nye oppgaver.
Her deler et knippe pilotkommuner sine opplevelser med Tørn.

Les mer her

KONTAKT