Kommunesektorens arbeidsgivermonitor 2019

En statistikkpublikasjon som beskriver utviklingen og tilstanden på aktuelle arbeidslivstema i kommuner og fylkeskommuner. Ett av målene med denne publikasjonen er å øke kunnskapen og forståelsen av sentrale problemstillinger og muligheter i arbeidsgiverpolitikken. For hvert utgivelsesår gjennomføres det en landsomfattende spørreundersøkelse blant rådmenn og fylkesrådmenn. Spørsmålene vi har stilt i år er identiske med de vi stilte i 2017-utgaven, og gir med det et oppdatert statusbilde.

I forbindelse med årets arbeidslivskonferanse lanserer KS en ny utgave av Kommunesektorens arbeidsgivermonitor. I denne kan du lese om hva som kjennetegner arbeidslivet i norske kommuner og fylkeskommuner, og hvordan sektoren jobber med temaer som innovasjon, digitalisering, heltidskultur og inkluderende arbeidsliv.

Lenkeblokk Icon Arbeidsgivermonitoren 2019

Gevinstrealisering er utfordrende
På spørsmål om hvilke arbeidsgiverutfor­dringer kommuner og fylkeskommuner opp­lever, svarer nærmere syv av ti kommuner, og flertallet av fylkeskommunene som har tatt del i årets spørreundersøkelse, at det er utfordrende å realisere gevinster av digitali­sering. Det er særlig de mest folkerike kom­munene, som også ofte er kommet lengst i den digitale utviklingen, som i størst grad opplever dette temaet utfordrende. Fylkes­kommunene, som står midt i sammenslå­ingsprosesser, uttrykker at de har størst utfordring med organisatoriske endringsprosesser.

- Skal vi lykkes med omstillingsprosesser – enten de er digitale eller organisatoriske – må politisk og administrativ ledelse ta aktivt eierskap og de ansatte må involveres. Derfor er det gledelig å konstatere at ledere i kommuner og fylkeskommuner opplever et godt samarbeidsklima med tillitsvalgte og ansattrepresentanter, sier Anne-Cathrine Hjertaas, avdelingsdirektør i KS. 

Øker innovasjonskapasiteten gjennom samarbeid
Evne til innovasjon og nyskapning har vært en av de største utfordringene for kommuner og fylkeskommuner som arbeidsgivere over flere år, og er en pro­blemstilling det kontinuerlig jobbes med. Om lag to av tre kommuner og fylkeskommuner jobber for å øke innovasjonskapasiteten ved å samarbeide med, eller å hente ideer og løs­ninger fra eksterne aktører. Over 40 prosent utvikler innovasjonskompetanse hos nøkkel­personell, og mange samskaper med inn­byggerne i tjenesteutviklingen.

Evnen til å ta i bruk ny teknologi er den faktoren som i størst grad fremmer innovative løsninger – både i kommuner og fylkeskommu­ner. Videre blir bidraget fra både ledere og medarbeidere løftet frem i årets Arbeidsgivermonitor, sammen med måten det samarbeides på internt. Noen av de viktigste innsatsområdene på innovasjonsfeltet handler om å ta i bruk ny teknologi og å styrke ansattes bidrag til innovasjon gjennom organisasjons- og kompetanseut­vikling

Stort behov for digital kompetanse
Et arbeidsliv med raske omstillinger gjør at alle må regne med endringer i arbeidsoppgaver og krav om å tilegne seg ny kompetanse. Mange steder er rekrutteringsgrunnlaget begrenset, og det viktig­ste kompetansepotensialet finnes hos de som allerede jobber i sektoren; for ni av ti kommuner og fylkeskommuner er det mest aktuelt å heve kompetansen til dagens ansatte for å dekke kompetansebehov.

Innføring av ny teknologi vil i de fleste tilfel­ler også føre til endringer i arbeidsrutiner, organisering og måten oppgaver fordeles på. For mange medarbeidere skaper dette en hverdag med bredere opp­gavespekter enn det som har vært tradisjon i de ulike yrkene. Flere enn ni av ti kommuner og fylkeskommuner uttrykker et stort behov for å utvikle IKT-ferdigheter/digital kompetanse blant medarbeiderne generelt.


Arbeidslivet vil i årene som kommer preges av knapphet på kompetent arbeidskraft og kamp om jobber. Allerede i dag er det vedvarende mangel på kvalifisert arbeids­kraft innen enkelte yrker. Arbeidsgivermonitoren viser at andelen kommuner med rekrutteringsutfordringer øker, og særlig utfordrende er det å rekruttere sykepleiere, leger og psykologer.

Behovet for å organisere arbeidet på nye måter, blant annet ved hjelp av innovasjon og digitalisering, er stort. Utfordringene handler blant annet om legge til rette for kompetanseheving og å skape sterke fagmiljø gjennom ny organisering og oppgavefordeling», sier Anne-Cathrine Hjertaas i KS.

Dypdykk: Holdninger til kompetanseheving for eldre arbeidstakere
I år har vi fått Ipsos til å gjøre et dypdykk i datagrunnlaget bak «Norsk seniorpolitisk barometer». Her er det sett nærmere på ledere og yrkesaktives holdninger til eldre arbeidstakere innenfor temaet kompetanseheving og læring. Dypdykket viser at ledere i kommunal sektor er gjennomgående mer positive til ansatte over 60 år enn ledere i privat sektor. Dette gjelder både holdninger til arbeidsprestasjoner, deltakelse i kurs og opplæring, muligheter til å lære nye ting, muligheter til å få nye arbeidsoppgaver, og ikke minst strategier for å beholde eldre arbeidstakere.

Lenkeblokk Icon Arbeidsgivermonitoren 2019