På oppdrag fra KS har analysebyrået Ipsos gjort et dypdykk i datagrunnlaget bak «Norsk seniorpolitisk barometer». Her er det sett nærmere på lederes og yrkesaktives holdninger til eldre arbeidstakere – innenfor temaet læring og kompetanseheving. I Ipsos’ artikkel presenteres og analyseres både totalresultater og forskjeller i svar mellom (1) offentlig og privat sektor og (2) kommune og stat innen offentlig sektor.

Det snakkes mye om eldre arbeidstakere, om seniorpolitikk og om kompetanseheving i arbeidslivet. Hvordan er egentlig holdningene til ansatte som har bikket 60 år?

I den seniorpolitiske undersøkelsen har både medarbeidere og ledere har blitt spurt om holdningene til seniorer i arbeidslivet. Der ledere i privat og offentlig sektor avslører litt ulike holdninger, er andre yrkesaktive generelt like positivt innstilt til yrkesaktive over 60 år uavhengig av sektor.

Vi forventer mangel på arbeidskraft i årene framover, derfor er det viktig både med kompetanseutvikling og å ha mål om å øke avgangsalderen Anne-Cathrine Hjertaas, avdelingsdirektør i KS

Ny teknologi for de yngre

Senter for seniorpolitikk (SSP) fant gjennom sitt Seniorpolitiske barometer 2018 at ledere i virksomheter med mange ansatte har mer positive seniorpolitiske holdninger enn ledere i mindre bedrifter. Andelen store virksomheter er større i offentlig enn i privat sektor. Kvinnelige ledere er også mer positive til seniorer enn mannlige ledere, og i det offentlige er det flere kvinnelige ledere sammenlignet med det private næringsliv.  

Se hele rapporten fra Ipsos

Det er særlig når ny teknologi skal tas i bruk eller nye arbeidsmåter bli innført, at det gjerne er oppmerksomhet knyttet til de eldre ansatte. Totalt svarer 56 prosent av de spurte lederne i undersøkelsen at de svært ofte, ofte eller av og til har opplevd at yngre arbeidstakere blir foretrukket når ny teknologi eller nye arbeidsmåter skal innføres. I det private svarer 64 prosent at de har opplevd dette. I kommunesektoren er andelen 15 prosentpoeng lavere, på 49 prosent.

Kun 1 av 3 har strategi for å beholde seniorer

Når det gjelder personalpolitisk strategi for å beholde og videreutvikle senior arbeidstakere, er det vesentlig forskjell mellom offentlige og private virksomheter. Bare 33 % av de private bedriftene har en strategi for å beholde og videreutvikle eldre arbeidstakere, mens 71 % av offentlige virksomheter oppgir at de har det.

Det er flere tiltak for å øke kompetansen blant de ansatte over 50 år i det offentlige sammenlignet med det private. Nesten 9 av 10 yrkesaktive opplever i stor eller noen grad å få mulighet til å lære nye ting i arbeidet, men andelen synker med økende alder. Betydelig færre ansatte blant de på 50 år og eldre får slike muligheter sammenlignet med gjennomsnittet.

De fleste virksomheter har ikke gjennomført utviklings- og kompetansehevende tiltak for seniorer. Det er dog litt forskjell på sektor på dette området. 26 % av virksomhetene i privat sektor har gjennomført denne typen tiltak mot 36 % i offentlig sektor.

- Et godt arbeidsmiljø og en helhetlig arbeidsgiverpolitikk bidrar til et mer inkluderende arbeidsliv, også for seniorene. Å jobbe på nye måter krever at medarbeidere har relevant kompetanse, og har tverrgående ferdigheter innen innovasjon, digitalisering og samhandling. Og ikke minst forutsettes det en evne – og en vilje – til å lære. Like viktig som å ha evne og vilje til å lære seg nye ferdigheter, er det helt avgjørende å bli gitt muligheten til å lære, sier Hjertaas.