På oppdrag fra KS har analysebyrået Ipsos gjort et dypdykk i datagrunnlaget bak «Norsk seniorpolitisk barometer». Her er det sett nærmere på lederes og yrkesaktives holdninger til eldre arbeidstakere – innenfor temaet læring og kompetanseheving. I Ipsos’ artikkel presenteres og analyseres både totalresultater og forskjeller i svar mellom (1) offentlig og privat sektor og (2) kommune og stat innen offentlig sektor.

Det snakkes mye om eldre arbeidstakere, om seniorpolitikk og om kompetanseheving i arbeidslivet. Hvordan er egentlig holdningene til ansatte som har bikket 60 år?

I den seniorpolitiske undersøkelsen har både medarbeidere og ledere har blitt spurt om holdningene til seniorer i arbeidslivet. Der ledere i privat og offentlig sektor avslører litt ulike holdninger, er andre yrkesaktive generelt like positivt innstilt til yrkesaktive over 60 år uavhengig av sektor.

Ny teknologi for de yngre

Senter for seniorpolitikk (SSP) fant gjennom sitt Seniorpolitiske barometer 2018 at ledere i virksomheter med mange ansatte har mer positive seniorpolitiske holdninger enn ledere i mindre bedrifter. Andelen store virksomheter er større i offentlig enn i privat sektor. Kvinnelige ledere er også mer positive til seniorer enn mannlige ledere, og i det offentlige er det flere kvinnelige ledere sammenlignet med det private næringsliv.  

Se hele rapporten fra Ipsos

Det er særlig når ny teknologi skal tas i bruk eller nye arbeidsmåter bli innført, at det gjerne er oppmerksomhet knyttet til de eldre ansatte. Totalt svarer 56 prosent av de spurte lederne i undersøkelsen at de svært ofte, ofte eller av og til har opplevd at yngre arbeidstakere blir foretrukket når ny teknologi eller nye arbeidsmåter skal innføres. I det private svarer 64 prosent at de har opplevd dette. I kommunesektoren er andelen 15 prosentpoeng lavere, på 49 prosent.

Kun 1 av 3 har strategi for å beholde seniorer

Når det gjelder personalpolitisk strategi for å beholde og videreutvikle senior arbeidstakere, er det vesentlig forskjell mellom offentlige og private virksomheter. Bare 33 % av de private bedriftene har en strategi for å beholde og videreutvikle eldre arbeidstakere, mens 71 % av offentlige virksomheter oppgir at de har det.

Det er flere tiltak for å øke kompetansen blant de ansatte over 50 år i det offentlige sammenlignet med det private. Nesten 9 av 10 yrkesaktive opplever i stor eller noen grad å få mulighet til å lære nye ting i arbeidet, men andelen synker med økende alder. Betydelig færre ansatte blant de på 50 år og eldre får slike muligheter sammenlignet med gjennomsnittet.

De fleste virksomheter har ikke gjennomført utviklings- og kompetansehevende tiltak for seniorer. Det er dog litt forskjell på sektor på dette området. 26 % av virksomhetene i privat sektor har gjennomført denne typen tiltak mot 36 % i offentlig sektor.

- Et godt arbeidsmiljø og en helhetlig arbeidsgiverpolitikk bidrar til et mer inkluderende arbeidsliv, også for seniorene. Å jobbe på nye måter krever at medarbeidere har relevant kompetanse, og har tverrgående ferdigheter innen innovasjon, digitalisering og samhandling. Og ikke minst forutsettes det en evne – og en vilje – til å lære. Like viktig som å ha evne og vilje til å lære seg nye ferdigheter, er det helt avgjørende å bli gitt muligheten til å lære, sier Hjertaas.