Prosjektgrupper fra Fredrikstad, Bergen, Asker og Kristiansand deltok på den første samlingen. Flere byer kan komme til.

Læringsnettverket er et tiltak for kommuner som ønsker å innføre et mentorprogram for nyansatt helsepersonell. Det gjennomføres i regi av Jobbvinner-prosjektet og går over to år. I nettverket lærer kommunene av hverandre og får faglig påfyll til å utvikle mentorprogrammet.

Jobbvinner

Jobbvinner er:

  • Et nasjonalt prosjekt for å rekruttere og beholde sykepleiere og helsefagarbeidere til kommunens helse og omsorgstjenester. Satsningsområdene er ambassadører og rekrutteringspatruljer, mentorprogram og kvalitet i praksis-studiene.
  • Et samarbeid mellom KS, Fagforbundet, Norsk Sykepleierforbund og Delta.
  • En del av den nasjonale satsingen Kompetanseløft 2025.

Startet med pilot i Trondheim

Jobbvinner utviklet mentorprogrammet gjennom en pilot i samarbeid med Trondheim kommune fra 2017 til 2019. Utfordringen var at om lag halvparten av nye sykepleiere sluttet i løpet av det første året. Intervjuer viste at de savnet systematisk oppfølging og støtte. Mentorprogrammet ga de nyansatte større trygghet, og de kom raskere inn i arbeidsoppgavene og det sosiale miljøet på jobben. Det ble flere søkere til jobber og langt færre sluttet. Trondheim kommune tilbyr nå de fleste sykepleiere mentor når de begynner i jobben.

17 kommuner har så langt fulgt Trondheims eksempel. 12 av de 17 deltar i læringsnettverket med kommuner på Østlandet. Det er også startet et læringsnettverk i Troms og Finnmark.

Fredrikstad er godt i gang

Eli Pettersen er virksomhetsleder for en bemanningsavdeling – en vikarpool – for hjemmesykepleien i Fredrikstad kommune. Hun er prosjektleder for mentorprogrammet og forteller at de er godt i gang.

– Vi har valgt ut virksomheter som skal være med og skal starte piloter i både omsorgssentrene og hjemmesykepleien. Vi har koblet på hovedtillitsvalgte og fått med HR. Vi har laget en rigg for programmet, sier Pettersen.

Nabobyen Sarpsborg har oppnådd gode resultater med sitt mentorprogram, og det har bidratt til at Fredrikstad nå blir med.

–  Vi ligger nær dem geografisk og må kunne konkurrere om sykepleiere og vernepleiere. Vi håper vi kan oppnå noen av de samme resultatene som Sarpsborg, men vi skal gjøre det på vår egen måte.

–  Hva er forventningene til læringsnettverket?

– Det er å bli kjent med de andre kommunene, se hva de har av utfordringer og hvordan de løser oppgavene sine. Vi ser at utfordringsbildet er veldig likt. Vi kan lære av hverandre, også utover det som handler om mentorprogrammet, sier Pettersen.

Bergen konkurrerer med sykehuset

Hver kommune deltar i læringsnettverket med en tverrfaglig sammensatt prosjektgruppe. Her deltar ledere for virksomhetene, fra fagadministrasjonen og fra HR. Jobbvinner er et partssamarbeid, så tillitsvalgte er med. Etter hvert skal også mentorer inn i prosjektgruppa.

– Dette nettverket blir veldig bra for å få strukturert organiseringen. Det er viktig å få med alle deler av organisasjonen – både byrådsavdelingen, etater og virksomheter, sier Gunn-Britt Grøvan, rådgiver i bydelsavdelingen for helse og omsorg i Bergen kommune.  

– Vi velger å bli med i dette mentorprogrammet og nettverket for å arbeide mer systematisk med å beholde ansatte. Her har vi ha mye å hente. Vi ønsker å ha et godt strukturert program å jobbe utfra. Vi ser jo i andre kommuner at dette programmet gir enorm effekt, sier hun.

Bergen kommune har om lag 8.000 ansatte i helse og omsorg, og store utfordringer med å rekruttere og beholde ansatte.

– Det er lett å tenke at vi har god tilgang på studenter og kompetent helsepersonell, men vi konkurrerer også med sykehusene om denne kompetansen, sier Grøvan.

Fra pilot til hele tjenesten

I første fase av læringsnettverket setter kommunene i gang piloter ved noen virksomheter i kommunen. Med støtte fra Jobbvinner, utvikler de et systematisk program for å følge opp nyansatte og lærer opp mentorer.

I siste del av toårsperioden jobber prosjektgruppa med å spre mentorprogrammet til hele helse- og omsorgstjenesten.