Nyutdannede sykepleiere søker seg ofte til spesialisthelsetjenesten fremfor kommunehelsetjenesten. For å rekruttere og beholde kvalifisert helsepersonell til kommunen kan trainee-program være et godt virkemiddel. Gjennom trainee-stillinger får kommunen vist fram bredden i sine helsetjenester. Samtidig får traineen en variert og lærerik start på arbeidslivet, og trygghet i at fast ansettelse venter etter endt trainee-program.

En trainee-sykepleier bør ansettes i en 100% stilling fra første dag. Traineen går inn i et toårig program, som kan bestå av arbeid på ulike avdelinger i kommunehelsetjenesten i bestemte perioder. For eksempel 6 måneder i hjemmetjenesten, påfulgt av 6 måneder i sykehjem, 6 måneder i psykisk helse og rus og 6 måneder i bo- og aktivitetstilbud. Her vil den nyansatte møte mange ulike utfordringer, få spennende arbeidsdager og tilegne seg bred erfaring. Med innsikt i de ulike delene av kommunehelsetjenesten opparbeider traineen et godt grunnlag for videre arbeid i kommunale helsetjenester.

Kommunehelsetjenesten stilles stadig overfor nye og utfordrende oppgaver. Fagutvikling bør derfor være en viktig del av trainee-stillingen. Likedan oppfølging av en erfaren veileder eller mentor. Gjennom hele den toårige perioden bør det settes av tid til kurs, fagdager, erfaringsdeling, refleksjon og veiledning. Slik sikres nyutdannede sykepleiere systematisk oppfølging og faglig trygghet. En trainee som opplever mestring og faglig utvikling i yrket vil med større sannsynlighet fortsette å jobbe som sykepleier i kommunehelsetjenesten. Samtidig får kommunen sykepleiere med generalistkompetanse, og breddeerfaring fra flere ulike tjenestesteder.