Jobbvinner Rogaland har satt fokus på at studenter skal få trene på organisasjon og ledelse når de er i praksis i hjemmetjenesten, med fokus på studentovertagelse i fordypningspraksis. I Sandnes kommune skal studentene i fordypningspraksis i seks uker. I fordypningspraksis er det fokus på studentenes ansvarlighet og selvstendighet i arbeid som sykepleier. Det vektlegges gode samarbeidsevner og evne til kritisk vurdering av sykepleieutøvelse. Fordypningspraksis er en viktig praksis hvor studentene får kjenne på ansvaret som møter dem som ferdige utdannet sykepleiere, før de skal ut i arbeidslivet om noen uker.


Fra avslutning av fordypningspraksis. En fin praksis med mye ansvar for tredje års sykepleiestudenter. Fra venstre: Johannes, Madelen, Tanika, Malene (prosjektleder jobbvinner), Elin (lærer UiS), Sara og Anna (foto: Jon Anders Rennan).

Overtagelse av sone Trones

Fem sykepleiestudenter har overtatt ansvaret for en avdeling, sone Trones i Sandnes kommune i to dager i uke fire av fordypningspraksisen. En opplæringsplan med læringsmål ble utarbeidet i forkant av studentovertagelsen. Opplæringsplanen inneholder konkrete læringsmål i forhold til pasienter, ansatte og avdeling. Det var Gro Alice Turøy, avdelingsleder sone Trones og Malene Søiland, universitetslektor ved UiS, som var hovedansvarlige for innholdet i opplæringen. I tillegg har det vært tett kontakt mellom arbeidsgruppen i Sandnes og lærere fra bachelor i sykepleie ved UiS.

Studentene ble tatt godt imot på avdelingen fra første dag. Studentene møtte til to timers felles samling der de fikk introduksjon til hjemmetjenesten som organisasjon og andre tema som hygiene, brannsikkerhet og avvikshåndtering. I tillegg var tilbakemeldingene fra studentene at de ble fulgt godt opp av personalet på avdelingen. For eksempel ble de spurt av andre enn praksisveiledere om de ønsket å være med på spennende sykepleieoppdrag. Studenten sa det også var viktig at ansatte lærte seg navnene deres og ikke tiltalte de som «du studenten».  Alt dette mente studentene var suksess- faktorer for at de skulle trives og ha tillit til praksisveileder og avdelingen. Studentene har sammen med praksisveiledere brukt mye tid på å sette seg inn i ansvarsoppgaver og lest seg opp på pasientene før studentovertagelsen.

En praksis utenom det vanlige

Studentene hadde ansvar for å lede arbeidet både på dagvakt og kveldsvakt. Dette innebar ansvar for pasienter, kolleger og avdelingen. I følge studentene har overtakelsen gitt dem større innsikt i ledelse og kommunehelsetjenesten som organisasjon. Her er noen uttalelser:

– Vi har lært at det er viktig å vite litt om de forskjellige samarbeidspartene og hvilken rolle de har f.eks i forhold til tildelingskontoret; hvem gjør hva i forhold til elektroniske meldinger. Dette handler om pasientsikkerhet og at sykepleieren må ta ansvar og melde fra til rett instans om noe ikke stemmer.

– Hjemmetjenesten er en kompleks organisasjon og det er mye å sette seg inn i.


Laila Rasmussen (praksisveileder) og Gro Alice Turøy (leder sone Trones)

Lede arbeidet

Som nyutdannet sykepleier går det ofte ikke lang tid før man blir satt opp som vaktansvarlig. Sykepleieren skal delegere, prioritere, samarbeide med andre yrkesgrupper og lede det faglige arbeidet til beste for pasientene. Også når det gjelder å lede arbeidet i hjemmetjenesten fremhever studenten at dette har vært en særs lærerik praksisperiode.

– Noen ganger var det mye som skjedde, men vi tenkte; Hva tar vi først og hva tar vi sist..

– Vi samarbeidet godt med helsefagarbeiderne. De kan mye, og var lett og spørre om hjelp

– Viktig å ta ansvar i fht å skrive ned beskjeder å finne ut hva en skal gjøre videre

En av tilbakemeldingene fra studenten var at de fikk jobbe mer selvstendig enn tidligere praksisperioder. Blant annet fikk de selvstendig ansvar for legemiddelhåndtering som er en stor del av hverdagen i hjemmetjenesten.


Tanika dokumenterer og leser seg opp på pasientene (foto: Jon Anders Rennan)

En positiv opplevelse med overføringsverdi

Det ble gjort gruppeintervju med studenten i etterkant av studentovertagelsen. Tilbakemeldingene var utelukkende positive. Studentene fremhever at dette har vært en realistisk praksis som har vil komme godt med når man starter som nyutdannet sykepleier.

Flere undersøkelser viser at praksiserfaringer har stor betydning for hvor studentene vil søke jobb etter endt studie. Det er avgjørende at studentene tilbys en praksis som oppleves trygg og hvor de får trent på ledelse for å øke selvstendigheten som de trenger som nyutdannede sykepleiere.

Måten vi organiserte denne fordypningspraksisen på tror vi vil skape trygghet i rollen som faglig leder når man kommer ut som nyutdannet sykepleier. Slik blir man forhåpentligvis også bedre forberedt på forventningene man blir møtt med i starten av sykepleierkarrieren.