Prosjektet IA-ledelse 2.0 – også kalt NED-satsingen - var fra starten i 2016 forbeholdt store kommuner med sykefravær på over 10 prosent. Satsingen har primært vært rettet mot barnehager og helse- og omsorgssektoren fordi sykefraværet er høyest der. Satsingen inneholder ny kunnskap om hva som er årsaken til fravær og hva som fremmer nærvær samt nye verktøy med fokus på mestringsorientert ledelse, godt arbeidsmiljø og tett oppfølging av sykemeldte.
Fra våren 2018 ble satsingen utvidet slik at også mindre kommuner og større kommuner med noe lavere sykefravær kunne ta del. Så langt har 80 kommuner deltatt.

Forankring i tre trinn

Topplederforankring er en nøkkelfaktor i NED-satsingen. Første del av satsingen å sikre eierskapet hos rådmann, kommunalsjefer, hovedtillitsvalgte og stab-støttepersoner på toppnivå i kommunen. Neste trinn er workshops for ledere, tillitsvalgte, verneombud og alle som er støtte- og nøkkelpersoner for å få til en positiv utvikling. Her jobbes det med spesialutformede dialogduker.

I siste og viktigste trinn legges det opp til samtaler med alle ansatte om godt arbeidsmiljø og forebyggende innsats på avdelingsnivå.. Dialogduken som brukes i samtalene her (dialogduk B) kan lastes ned fra KS Læring www.kslaring.no.

Innsatsen gir resultater

- De fleste av NED-kommunene opplever nedgang i sykefraværstallene. Målrettet innsats gir resultater på kort sikt når det gjelder sykefravær. Hvorvidt kommunene klarer å få til ny praksis og en varig reduksjon av fraværet, gjenstår å se, sier avdelingsdirektør i KS, Anne-Cathrine Hjertaas. Hun mener det må stilles krav til lederne og forvente at det gjøres en kontinuerlig innsats for å holde fraværet nede. Virksomheter som sliter med høyt sykefravær må få støtte og følges tett opp.

- Det er ingen naturlov at kommunene skal ha høyt sykefravær, sier seniorrådgiver Marit Tovsen, som har vært prosjektleder i NED-satsingen. Det er mange eksempler på virksomheter som klarer å ha lavt fravær over tid. Kommunene må bare bli enda flinkere til å gjøre mer av det som får fraværet ned.

Lenkeblokk Icon Prosjektinfo om NED

Kontakter:

Olve Molvik, KS-Konsulent, olve.molvik@ks.no mob.: 90029364
Marit Tovsen, seniorrådgiver i KS, marit.tovsen@ks.no mob.: 90094754