Høyt sykefravær er en av de største utfordringene norske kommuner har som arbeidsgivere. "IA-ledelse 2.0 - NED med sykefraværet!" er en satsing i regi av KS og NAV, og har som mål å redusere sykefraværet. På oppdrag fra KS har Agenda Kaupang og Proba samfunnsanalyse gjennomført følgeforskning av ordningen.

Funnene viser en tydelig sammenheng mellom lederstil, arbeidsklima og sykefravær, og at kommuner som deltar i prosjektet har en nedgang i sykefraværet.

Les hele rapporten: Følgeforskning på IA-ledelse 2.0. - NED med sykefraværet!

Mestringsorientert ledelse gir lavere fravær
Arbeidsplasser med ledere som er gode på individuell støtte, å skape mestringsfølelse blant de ansatte og er flinke til å vise retning, har lavere sykefravær enn steder der disse tingene ikke er på plass. Klimaet i virksomheter med lavt fravær er i større grad preget av åpenhet, samhold og kollegastøtte enn i virksomheter med høyt sykefravær.

Ledere i virksomheter med lavt fravær har tro på at de kan påvirke sykefraværet og de synes å håndtere sine dilemmaer på en annen måte enn ledere i virksomheter med høyt fravær. De ansatte beskriver disse lederne som mer tilstedeværende, delegerende og proaktive. 

- Funnene viser at kommunene er tjent med å få stadig ny kunnskap om hva som forårsaker fravær og hva som fremmer nærvær, sier Anne-Cathrine Hjertaas, avdelingsdirektør i KS.

Bred satsing over tid
Studien som er gjennomført viser også at sykefraværsarbeidet er godt forankret, særlig på toppnivå. For eksempel settes temaet på dagsorden i ledermøter, politikerne er interessert i og etterspør resultater knyttet til sykefravær, enkeltvirksomheter med høyt fravær følges opp av kommunens personalavdeling, og sykefravær er et tema i møter med ansattes representanter.

Verktøyene som tilbys gjennom NED-prosjektet oppleves som nyttige av ansatte og ledere i deltakerkommunene. De bidrar positivt til dialog og diskusjon rundt ledelse, medarbeiderskap, forebyggende innsats og nærværsarbeid. Kommunene som har hatt en bred satsing over tid, har lykkes best i å redusere fraværet sitt.

Prosjektet gir ønsket nedgang
"IA-ledelse 2.0  - NED med sykefraværet!" er et tilbud til store kommuner med høyt sykefravær. Satsingen har som mål å redusere sykefraværet, og er i hovedsak rettet mot områdene barnehage og helse- og omsorg. 27 kommuner deltar i i prosjektet, som er et samarbeid mellom KS og NAV. Målinger viser at NED-prosjektet har effekt - de siste årene har kommunene som deltar i prosjektet hatt en nedgang i sykefraværet som gir en samfunnsøkonomisk innsparing på rundt 14 millioner kroner per år.

- Dette viser at målrettede tiltak basert på dokumentert kunnskap har effekt, sier Hjertaas.