Årsakene til sykefravær er sammensatt, men det ser ut til at bransjeprogram har hatt en effekt på sykefravær i de virksomhetene som har vært med.

Marit Roxrud Leinhardt, avdelingsdirektør i KS

Kort om IA-bransjeprogram

Avtale om et inkluderende arbeidsliv 2019-2024 har som mål å redusere sykefravær og frafall. For å bidra til bransjeretting og eierskap fra partene ble det opprettet syv ulike bransjeprogram. Dette skulle sikre bedre nærhet til virksomhetene og målrettede tiltak med god effekt på sykefravær og frafall. KS har hatt ansvar for å lede IA-bransjeprogram barnehage og IA-bransjeprogram sykehjem.

Deloittes evaluering viser at bransjeprogram er et positivt virkemiddel. Barnehagene og sykehjemmene som har deltatt, har redusert sykefraværet sitt. Før deltakelse i bransjeprogrammene lå sykefraværet i deltakende virksomheter høyere enn det totale sykefraværet i sin bransje. I begge bransjene ligger nå sykefraværet i disse virksomhetene under det totale snittet.

Lenkeblokk Icon Les hele rapporten her

Lokalt partssamarbeid reduserer sykefravær

Deloitte peker på tre forhold som bidrar til de gode resultatene:

Godt lokalt partssamarbeid fremheves som essensielt for å jobbe systematisk med å redusere sykefravær og forbedre arbeidsmiljø. I bransjeprogrammene har det vært iverksatt flere tiltak som fremmer partssamarbeid lokalt. Partene lokalt (leder, verneombud og tillitsvalgte) har gjennom dette fått forståelse for hverandres roller, felles forståelse for utfordringsbildet på arbeidsplassen og metoder, verktøy og rammer for hvordan disse kan løses. Evalueringen viser at godt partssamarbeid lokalt styrker forutsetningene for at tiltak blir gjennomført på en god måte i virksomhetene.

Økt kunnskap er viktig

Bransjerettingen bidrar til at kunnskap, aktiviteter og tiltak i større grad blir målrettet inn mot spesifikke utfordringer i den enkelte virksomhet. Deloitte peker på at kunnskapsbaserte tiltak tilpasset den enkelte bransje gjør at de oppleves relevante å ta i bruk. Evalueringen viser at flertallet av de deltakende sykehjem og barnehager har fått økt kunnskap om hva som virker i arbeidet med å redusere sykefravær. Over halvparten av deltakende sykehjem og barnehager oppgir at de både har et bedre psykososialt arbeidsmiljø og et bedre fysisk arbeidsmiljø enn tidligere.

Bransjeprogrammene kommer tett på virksomhetene. I bransjeprogrammene er det virksomheten selv som settes i sentrum og eier gjennomføringen av tiltak knyttet til forebyggende arbeidsmiljø, sykefravær og frafall. Her trekker evalueringen frem bransjeprogrammenes ulike metoder og verktøy som kan benyttes for å identifisere og ta tak i lokale utfordringer. Tiltakene tar utgangspunkt i virksomhetenes behov.

Vil ta med kunnskapen videre

- Vi er veldig fornøyde med konklusjonene i rapporten. Årsakene til sykefravær er sammensatt, men det ser ut til at bransjeprogram har hatt en effekt på sykefravær i de virksomhetene som har vært med. Selv om arbeidsgiver har hovedansvaret for å sikre et godt og forsvarlig arbeidsmiljø, viser rapporten at det er gjennom samarbeid lokalt på den enkelte arbeidsplass at de gode resultatene kommer. Kunnskapen vi nå har fått vil være viktig å ta med i forhandlingene om neste IA-avtale, sier Marit Roxrud Leinhardt, avdelingsdirektør i KS.