I Kommunesektorens arbeidsgivermonitor 2017 ble evnen til innovasjon og gevinstrealisering oppgitt som to av de mest krevende arbeidsgiverutfordringene i kommunesektoren. Hovedstyret i KS pekte i 2018 på innovasjon og digitalisering som et hovedsatsingsområde, og med dette som bakteppe valgte KS å sette i gang utviklingen av et læringsprogram for kommunale toppledere. Hensikten er å styrke rådmannen og ledergruppen i arbeidet med å lede og styrke innovasjonskraften, og ta aktivt lederskap over digitaliseringstransformasjonen i egen kommune. Den røde tråden er at gjennom ledelse, og ved å bygge innovasjonskultur og -kapasitet i egen organisasjon, kan man takle en framtid i rask og kontinuerlig endring.

Bakgrunn

Det startet med et oppspill fra rådmenn i Østfold som ønsket at KS kunne bistå med et opplegg. I 2018 2018 gikk de sammen med noen kommuner fra Akershus i gang med å utmeisle en fasong som passet dem. Samtidig ytret rådmenn i Rogaland ønske om å få tilbud om å delta i den første piloten, den som skal danne grunnlag for et nasjonalt tilbud. Etter behandling i rådmannsutvalg og fylkesstyrer i vest, ble det sendt ut invitasjon til kommunene i Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal.

Ti kommuner er nå i gang med «Ledergaloppen» der det legges opp til fire samlinger i to løp, der deltakerne i vest har siste samling i september, mens Møre og Romsdal avslutter i november. Deltakerkommunene skal i løpet av denne perioden identifisere, starte opp og jobbe med konkrete innovasjonscase basert på lokale behov.  KS på sin side evaluerer, justerer og videreutvikler konseptet basert på disse erfaringene med tanke på å kunne tilby også andre kommuner og fylkeskommuner det samme på litt sikt.

Innhold

Programmet kombinerer faglig påfyll, arbeid i egen kommunegruppe og samspill på tvers av kommunene som deltar. Programmet legger opp til at kommunene gjør erfaringer og jobber mellom samlingene og dernest deler erfaringer, refleksjoner, utfordringer og suksesser med hverandre.

Sentrale momenter i programmet:

 • Regionalt koordinert med rådmannsutvalgene i fylkene og tilpasset kommunene selv. 
 • Det er ikke et tradisjonelt utdanningsløp, konferanse eller seminarrekke, men et konsept der vi kombinerer faglige innlegg med prosesser der ulike verktøy og metoder tas i bruk slik at det også utvikles ferdigheter, ikke bare inntas ny kunnskap. Programmet skal være teorilett, men med dyktige eksterne innledere på samlinger knyttet til spesifikke temaer som ledelse, digitalisering, porteføljestyring, gevinstrealisering, innovasjon, osv.
 • Digitalisering er en viktig komponent i Ledergaloppen, med kobling til det kommunesektoren allerede gjør eller skal gjøre på digitaliseringsområdet.
 • Opplegget er rettet mot hele ledergrupper og flere ledergrupper. De deltar sammen og skaper læring på tvers, felles språk, bevissthet og samkjøring.
 • Trekker veksler på KS og medlemmenes brede kompetanse på og erfaring med innovasjon, digitalisering og ledelse.
 • Innovasjon og digitalisering på strategisk nivå, men knyttet til praktiske, lokale innovasjonscase.
 • Kommunene jobber med å identifisere, konkretisere og jobbe med egne, lokale innovasjonscase, knyttet til det de gjennomgår på samlingene, både når de er på samling og mellom samlingene.
 • Muligheter for ett hjemmebesøk i løpet av galoppen for å trene på og trimme innovasjonscasene. Det legges opp til aktiv bruk av Veikart for tjenesteinnovasjon som verktøy.
 • Ingen studiepoeng eller eksamen.
 • Det gis oppgaver relatert til egne innovasjonscase slik at deltakerne kan øve opp ferdigheter med bruk av ulike verktøy og metodikker og det vi tematisk gjennomgår på samlingene.

Faglige temaer

 • Strategisk innovasjons- og digitaliseringsledelse
 • Lederegenskaper
 • Å bygge og styrke en innovasjons- og digitaliseringskultur
 • Gevinstrealisering
 • Forholdet mellom politikk og administrasjon
 • Tjenestedesign og -innovasjon
 • Innbyggerinvolvering og samskaping
 • Innovative offentlige anskaffelser
 • Verktøy og metodikk

Programmet skal i tillegg ta høyde for at kommunene kan ha ønsker om og behov for andre tematiske innganger og må justeres etter det.

Piloten i vest innebærer erfaringsoverføring og tett samspill mellom KS sentralt, KS Vest og KS Møre og Romsdal for å sikre at programmet kontinuerlig forbedres og videreutvikles. Flere kommuner og fylkeskommuner har vist stor interesse for programmet. Mer informasjon om dette kommer når det eventuelt gjøres tilgjengelig som et ordinært tilbud.

Hør hva rådmennene sier om Ledergaloppen