- Fellesløft Trøndelag er en treårig satsing, som skal gi økt forståelse og kunnskap om hvordan vi skal redusere og forebygge ungt utenforskap i fylket vårt. Utenforskap er en kompleks samfunnsutfordring, som ikke kan løses en av aktør alene. Vi må tenke nytt og endre systemene våre, sier prosjektleder Camilla Juul.

Lenkeblokk Icon Underveisrapport Fellesløft Trøndelag - Ungt utenforskap

Målene

Fellesløft Trøndelag skal bidra til blant annet å:

  • Finne løsninger for tverrsektorielt og tverretatlig samarbeid
  • Utforske nye måter å jobbe på og bygge på ny forskning
  • Stimulere til nye og innovative prosjekter i vår region og støtte opp under det gode arbeidet som gjøres i Trøndelag

Partnerskap for radikal innovasjon

Partnerskap for radikal innovasjon (PRI) ble opprettet for å finne nye løsninger på samfunnsutfordringene som er for store for den enkelte kommune, fylkeskommune eller sektor å løse alene. PRI jobber blant annet med å etablere samarbeidsrelasjoner med aktører fra ulike sektorer og nivå. PRI er en sentral samarbeidspartner for Fellesløft Trøndelag.

Kunnskapsgrunnlag

Rapporten «Unge som står utenfor arbeid, opplæring og utdanning (NEET)» er gjennomført av Norce på oppdrag fra KS. Rapporten danner et viktig kunnskapsgrunnlag for å forstå utfordringene enda bedre. Rapporten og PRIs innsiktsarbeid har vist at innovasjonsområder det er viktig å jobbe målrettet for å gjøre noe med ungt utenforskap er:

  1. Tidlig innsats, tidlig i livet
  2. En ny skole
  3. Fra ungdom til ung voksen
  4. Frakoblingsprosessen
  5. En offentlig sektor for vår tid