Hva legger sykepleierstudenter til grunn for valget om arbeidsplass etter endt utdanning? Hva skal til for å rekruttere flere?

Kommunene har et stort behov for flere sykepleiere og helsefagarbeidere i årene fremover. Nye tall viser at kun om lag 20 % av nyutdannede sykepleiere ønsker å jobbe i kommunene på Agder. 

På oppdrag fra KS Agder ble det våren 2021 gjennomført en kartlegging av 3. års sykepleierstudenters holdninger til og ønsker om arbeidssted som ferdig utdannet sykepleier.  Kartleggingen ble utført i samarbeid med NORCE og Universitetet i Agder og besto av en spørreundersøkelse og individuelle intervjuer. Rapporten er en del av #drømmejobben, som KS Agder har jobbet med over flere år, og ble presentert under Arendalsuka.

Praksis, arbeidsmijø og arbeidsvilkår

Gode praksiserfaringer å ha svært stor innvirkning på studentenes valg av arbeidssted. Stikkord synes her å være opplevd mestring, kvalitet, tilgjengelig støtte og faglig utvikling. Arbeidsmiljø blir av de fleste studentene sterkt vektlagt når de blir utfordret på hva som er de viktigste faktorene for valg av arbeidsplass etter studiet. Her fremheves særlig viktigheten av kollegastøtte og arbeid i team. Arbeidsvilkår er en annen faktor som fremheves som viktig av studentene.

Lenkeblokk Icon Les hele rapporten Lenkeblokk Icon Sammendrag og anbefalinger